Τετάρτη 18 Σεπτέμβριου 2019
Πότε:
10/06/2019 – 18/06/2019 όλη την ημέρα
2019-06-10T00:00:00+03:00
2019-06-19T00:00:00+03:00
Πότε:
10/06/2019 – 18/06/2019 όλη την ημέρα
2019-06-10T00:00:00+03:00
2019-06-19T00:00:00+03:00
Πότε:
10/06/2019 – 18/06/2019 όλη την ημέρα
2019-06-10T00:00:00+03:00
2019-06-19T00:00:00+03:00
Πότε:
10/06/2019 – 18/06/2019 όλη την ημέρα
2019-06-10T00:00:00+03:00
2019-06-19T00:00:00+03:00
Πότε:
10/06/2019 – 18/06/2019 όλη την ημέρα
2019-06-10T00:00:00+03:00
2019-06-19T00:00:00+03:00
Πότε:
10/06/2019 – 18/06/2019 όλη την ημέρα
2019-06-10T00:00:00+03:00
2019-06-19T00:00:00+03:00
Πότε:
10/06/2019 – 18/06/2019 όλη την ημέρα
2019-06-10T00:00:00+03:00
2019-06-19T00:00:00+03:00
Πότε:
10/06/2019 – 18/06/2019 όλη την ημέρα
2019-06-10T00:00:00+03:00
2019-06-19T00:00:00+03:00
Πότε:
10/06/2019 – 18/06/2019 όλη την ημέρα
2019-06-10T00:00:00+03:00
2019-06-19T00:00:00+03:00
Πότε:
10/06/2019 – 18/06/2019 όλη την ημέρα
2019-06-10T00:00:00+03:00
2019-06-19T00:00:00+03:00

Παράταση υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, για το διαγωνισμό του υποέργου 1 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ»

Πότε:
10/06/2019 – 18/06/2019 όλη την ημέρα
2019-06-10T00:00:00+03:00
2019-06-19T00:00:00+03:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Αριθ. Απόφ.: 57/2019 Αρ. Πρωτ: 5771

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού από την δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας, που έγινε την 6η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη με αριθμό 14/2019.

Στην Ερέτρια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Ιουνίου ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας, ύστερα από την αριθ. Πρωτ: 5721/6-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ερέτριας και επιδόθηκε σε ένα έκαστο των μελών με αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης Η συνεδρίαση κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα λόγω των προθεσμιών που πρέπει να τηρηθούν στις ηλεκτρονικές διαδικασίες του ν.4412/16 και σχετίζονται με προδικαστική προσφυγή και λόγω της υψηλής σημασίας που έχουν για το Δήμο Ερέτριας και τους κατοίκους της. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν.3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μίγγος Δημήτριος (Πρόεδρος) 1. Καραμπέτσου Ασημίνα (τακτικό μέλος)
2. Λάμπρου Ιωάννης (τακτικό μέλος)
3. Μεταξάς Νικόλαος (αναπλ. Μέλος 2. Παπαγγελή Μαρία (Αντιπρόεδρος)
4. Βράκας Ιωάννης (τακτικό μέλος) 3 Σταματούκος Σπυρίδων (τακτικό μέλος)

ΘΕΜΑ 1ο (ΗΔ): Ενέργειες από τον αναθέτοντα φορέα, κατόπιν της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής εκ μέρους της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. στον διαγωνισμό του υποέργου 1 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ».

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής ο οποίος ανέφερε ότι η έκτακτη συνεδρίαση κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των προθεσμιών που πρέπει να τηρηθούν στις διαδικασίες του ν.4412/16 και σχετίζονται με προδικαστική προσφυγή εκ μέρους της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. στον διαγωνισμό του υποέργου 1 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» και πρέπει να εξεταστεί η επίδραση της στο διαγωνισμό και η τυχόν αναγκαιότητα παράτασης ενώ ο διαγωνισμός έχει της υψηλή σημασία για το Δήμο Ερέτριας και τους κατοίκους της. Τα μέλη ψήφισαν ομόφωνα υπέρ, για το επείγον της συνεδρίασης και το κατεπείγον του θέματος και στη συνέχεια μπήκαν στη σχετική συζήτηση για το θέμα. Ο πρόεδρος ενημέρωσε την Επιτροπή για το έγγραφο με αρ.πρ.5719/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερέτριας που εμπεριείχε συννημένα τη γνωμοδότηση του ορισμένου δικηγόρου κ. Πετρόπουλου και τα ανέγνωσε.
“ΘΕΜΑ : Ενέργειες από τον αναθέτοντα φορέα, κατόπιν της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής εκ μέρους της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. στον διαγωνισμό του υποέργου 1 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ». Σχετ.: 1) Την από 31-5-2019 σχετική προδικαστική προσφυγή της ετ. ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. στην αλληλογραφία του ΕΣΗΔΗΣ και με αρ. πρωτ 5550/03-06-2019 της υπηρεσίας μας. 2) Την από 5-6-2019 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ερέτριας με αρ. πρωτ. 5719/06-06-2019 της υπηρεσίας μας Η υπηρεσία μας σε συνέχεια των ως άνω (1) και (2) σχετικών σας αποστέλλει την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ερέτριας για τις ενέργειες από τον αναθέτοντα φορέα, κατόπιν της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής εκ μέρους της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. Η υπηρεσία μας συμφωνεί με την σχετική γνωμοδότηση. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.” Η γνωμοδότηση του δικηγόρου έχει ως εξής: ¨ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Θέμα: Ενέργειες από τον αναθέτοντα φορέα, κατόπιν της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής εκ μέρους της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε..

Α. Ιστορικό- τιθέμενο ερώτημα. Με την απόφαση 44/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας μου ανατέθηκε η υποστήριξη του Δήμου στην εκτέλεση της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» μετά των υποέργων της. Δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτ. 4450/2-5-2019 και υπό ΑΔΑ ΩΣΞΜΩΡ9-ΩΤΨ Διακήρυξης δημοπρασίας ο Δήμος Ερέτριας προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ», προϋπολογισμού δημοπράτησης 12.330.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού (άρθρο. 13.1. της Διακήρυξης). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για τμήματα του έργου, συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(γ) του ν. 4412/2016 (άρθρο 13.2. της Διακήρυξης). Κριτήριο ανάθεσης ορίσθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 14.1. της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.:. 19PROC004889109 2019-05-06.). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 10-06-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 (άρθρο 18 της Διακήρυξης). Ενόψει των ανωτέρω ο Αναθέτων Φορέας υποβάλλει τα εξής ερωτήματα: Την 31-05-2019 η εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. υπέβαλε ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. προδικαστική προσφυγή κατά της Διακήρυξης. Ποιες είναι από διαδικαστικής απόψεως οι ενέργειες της Υπηρεσίας; Στα τεθέντα ερωτήματα προσήκει η εξής απάντηση:
Β. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ. Την 31-05-2019 η ως άνω εταιρεία άσκησε προδικαστική προσφυγή κατά της Διακήρυξης, η οποία περιλαμβάνει και αίτημα αναστολής εκτέλεσης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 364 παρ. 1 του ν. 4412/2016: «1. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366.» Σύμφωνα με το άρθρο 366 του ίδιου νόμου: «1. Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της απόφασής της. 2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων.». Εν προκειμένω τίθεται το εξής ζήτημα: η προσφεύγουσα, άσκησε την 31-05-2019 την εν θέματι προδικαστική προσφυγή. Σε αυτήν έχει συμπεριλάβει και αίτημα αναστολής της διαδικασίας του διαγωνισμού. Την 3-6-2019 ζητήθηκε εκ μέρους της Α.Ε.Π.Π. από τον αναθέτοντα φορέα να εκθέσει τις απόψεις του εντός δέκα ημερών (ήτοι έως 13-06-2019), ο δε διαγωνισμός έχει προγραμματισθεί για την Δευτέρα, 10-06-2019. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ως προελέχθη δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, δεν απομένει ικανός χρόνος στην Α.Ε.Π.Π. για την υποβολή των απόψεων και για την κρίση του οικείου αιτήματος αναστολής. Ενόψει των ανωτέρω, ενόψει του νέου δεδομένου της άσκησης προδικαστικής προσφυγής εκ μέρους της ως άνω εταιρείας και προκειμένου να δοθεί στην Α.Ε.Π.Π. ικανός χρόνος ώστε να εξετάσει (και κατά την άποψή μου απορρίψει) το σχετικό αίτημα αναστολής, πρέπει ο αναθέτων φορέας να εξετάσει το ενδεχόμενο ολιγοήμερης παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού. Τούτο δε προκειμένου να μην φαλκιδευτεί το σχετικό διαδικαστικό (οιονεί δικονομικό) δικαίωμα της προσφεύγουσας και ει δυνατόν να εκδοθεί ρητή απόφαση απόρριψης της αίτησης αναστολής της αιτούσας. Κατά την άποψή μου οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 13-06-2019 καθιστά εφικτή την έκδοση απόφασης εκ μέρους της Α.Ε.Π.Π. Τυχόν απόφαση της Ο.Ε. με το ως άνω περιεχόμενο (περί παράτασης) πρέπει να δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Κατά τα λοιπά ως προς την διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής, το άρθρο 365 ν. 4412/2016 προβλέπει: «1. Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: (α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, και (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α` της παραγράφου 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυθημερόν την προσφυγή. Το αργότερο την
επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα, η ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κοινοποιεί την προσφυγή στην αναθέτουσα αρχή και την καλεί: (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, και (β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α` της παραγράφου 1, στους ενδιαφερομένους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. Η παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους σε ενδιαφερόμενο τρίτο και η μη διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 2. Σε περίπτωση μη αποστολής του φακέλου από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την περίπτωση β` της προηγούμενης παραγράφου, η ΑΕΠΠ μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του προσφεύγοντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει και αν τα στοιχεία τα οποία έχουν αποσταλεί από την αναθέτουσα αρχή είναι, κατά την κρίση της ΑΕΠΠ, ελλιπή και δεν επαρκούν για τον έλεγχο του βασίμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. 3. Η ΑΕΠΠ, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αποστολής των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 στοιχείων ή η καθυστερημένη αποστολή τους είναι αδικαιολόγητη, καθιστά, δε, ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή προδικαστικής προστασίας, μπαρεί, με την απόφαση επί της προσφυγής, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες, να επιβάλει αυτεπαγγέλτως χρηματική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή. Το ποσό της κύρωσης αυτής μπαρεί να ανέρχεται από εκατό (100) μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων και αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης, και καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης και αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Μνεία της κύρωσης αυτής γίνεται στον ατομικό φάκελο του υπεύθυνου της καθυστέρησης ή ελλιπούς αποστολής ή μή αποστολής του φακέλου και των απόψεων της υπηρεσίας υπαλλήλου. Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 ορίζεται ο τρόπος και χρόνος κατάθεσης και είσπραξης της χρηματικής κύρωσης, ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 4. Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα «εξέτασης» της προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη «εξέταση» της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση.5. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση την προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την παρ. 1 (α). Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της παρ. 1(α), η κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362. 6. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, τηρουμένων των ρυθμίσεων τσυ ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 της 23.11.1995), ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων.7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδίδεται «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» ενώπιον της ΑΕΠΠ, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της και ιδίως την ενώπιόν της διαδικασία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ειδικότερες προθεσμίες που δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο, οι ειδικότεροι κανόνες σύγκλησης της ΑΕΠΠ, ο ορισμός και τα καθήκοντα εισηγητών και γραμματέα, ο τρόπος και τα διαδικαστικά και τεχνικά θέματα που αφορούν
την άσκηση των προσφυγών και των παρεμβάσεων, τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων, την κλήση των μερών, την εκπροσώπηση τους κατά την ενώπιον της ΑΕΠΠ διαδικασία, το σχηματισμό φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, καθώς και οι ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής της διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ και λήψης των αποφάσεων από αυτήν, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». Το άρθρο αυτό ρυθμίζει εξαντλητικά την διαδικασία εξέτασης της προσφυγής. Ως προς τους προβαλλόμενους με την προδικαστική προσφυγή λόγους, θα επανέλθω με νεώτερη γνωμοδότησή μου.” Αφού αναγνώστηκαν τα ανωτέρω έγγραφα, επισημάνθηκε η σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας και το σημείο της γνωμοδότησης που αναφέρει: “Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ως προελέχθη δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, δεν απομένει ικανός χρόνος στην Α.Ε.Π.Π. για την υποβολή των απόψεων και για την κρίση του οικείου αιτήματος αναστολής. Ενόψει των ανωτέρω, ενόψει του νέου δεδομένου της άσκησης προδικαστικής προσφυγής εκ μέρους της ως άνω εταιρείας και προκειμένου να δοθεί στην Α.Ε.Π.Π. ικανός χρόνος ώστε να εξετάσει (και κατά την άποψή μου απορρίψει) το σχετικό αίτημα αναστολής, πρέπει ο αναθέτων φορέας να εξετάσει το ενδεχόμενο ολιγοήμερης παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού. Τούτο δε προκειμένου να μην φαλκιδευτεί το σχετικό διαδικαστικό (οιονεί δικονομικό) δικαίωμα της προσφεύγουσας και ει δυνατόν να εκδοθεί ρητή απόφαση απόρριψης της αίτησης αναστολής της αιτούσας. Κατά την άποψή μου οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 13-06-2019 καθιστά εφικτή την έκδοση απόφασης εκ μέρους της Α.Ε.Π.Π.”

O Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν σχετικά με το ανωτέρω θέμα, και αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/10 , η ΟΕ αποφασίζει Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Αποδέχεται την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη γνωμάτευση του Δικηγόρου, όπως αναφέρεται παραπάνω. Β. Αποφασίζει, βάσει της γνωμάτευσης, τη χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, για το διαγωνισμό του υποέργου 1 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με Α.Δ.Α.Μ.:. 19PROC004889109 2019-05-06.). Γ. Καθορίζει ως νέα ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 18η Ιουνίου 2019 (18/6/2019) και ώρα 14.00. Καθορίζει ως νέα ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών την 26η Ιουνίου 2019 (26/6/2019) και ώρα 11.00.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2019 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο Ερέτρια 07-06-2019

Ο Πρόεδρος

Μίγγος Δημήτριος

Αναγνώστηκε 8591 φορές

Print Friendly, PDF & Email