Κυριακή 17 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση 13η ς Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (12ης Ιουνίου 2015)

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

Ανακοινώνεται ότι την  12η του μηνός Ιουνίου   του έτους 2015  ημέρα Παρασκευή               και ώρα 8.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας θα συνέλθει  στην  13η  Τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή  του  Δήμου Ερέτριας  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

Θέμα 1o:  Έγκριση ή μη  πρακτικών διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις έμπροσθεν πλατείας Λαϊκής Αγοράς».

Θέμα2o: Απευθείας ανάθεση του έργου: Ασφαλτόστρωση- Επισκευή ασφαλτοστρωμένων οδών Δ. Κοινότητας Αμαρύνθου   προϋπολογισμού 12.603,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%  και ψήφιση πίστωσης.

 

Θέμα3o: Απευθείας ανάθεση του έργου: Ασφαλτόστρωση- Επισκευή ασφαλτοστρωμένων οδών Δ. Κοινότητας Γυμνό προϋπολογισμού 12.603,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ψήφιση πίστωσης.

 

Θέμα4o: Απευθείας ανάθεση του έργου: Ασφαλτόστρωση- Επισκευή ασφαλτοστρωμένων οδών Τ. Κοινότητας Καλλιθέας, Άνω Βάθειας, Σέτας προϋπολογισμού 9.994,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ψήφιση πίστωσης.

 

Θέμα 5o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: Αποκατάσταση κατεστραμμένων ασφαλτικών Δ. Ενότητας Ερέτριας προύπολογισμού 49.983,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%,  ορισμός επιτροπής διαγωνισμού, ψήφιση πίστωσης.

Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση ατμήματος αιγιαλού.

Θέμα 7ο :Διάθεση πιστώσεων.

Θέμα 8ο :Έκθεση Α΄τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Θέμα 9ο : Ορισμός δικηγόρου  υπόθεση Γεωργίου Μπούρικα.

                                               Ερέτρια 8-6-2015

                                                                       Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναγνώστηκε 159 φορές

Print Friendly, PDF & Email