Τετάρτη 17 Ιανουάριου 2018

Eρέτρια

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Απόφαση 1/2017: Παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας της Ερέτριας για χρήση Παγοδρομίου

Απόφαση 2/2017: Ορισμός μέλους επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Καρόστρατας» και έγκριση συγκρότησης αυτής. 

Απόφαση 3/2017: Απόφαση για έγκριση αποδοχής Μελέτης του έργου με τίτλο: « Διαμόρφωση κοιμητηρίου Ερέτριας».

Απόφαση 4/2017: Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερέτριας και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας. και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

Απόφαση 5/2017: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας και Δήμου Ερέτριας για την σύνταξη και ωρίμανσης μελέτης του έργου: «Συνδέσεις Καταναλωτών στο Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμών Αμαρύνθου και Γυμνού».

Απόφαση 6/2017: Έγκριση της υπ.αριθμ. 210/2016 Απόφασης της ΔΕΥΑ Ερέτριας για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας (εγκύκλιος 25/16-12-2016)

Απόφαση 7/2017: Καθορισμός Εδρών ταξί στο Δήμο Ερέτριας

 Απόφαση 8/2017: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο  1ο ολοήμερο 12/θέσιου Δημοτικό σχολείου Αμαρύνθου. 

 Απόφαση 9/2017: Αποδοχή και κατανομή ποσού 26.680,00 € A΄ Κατανομής έτους 2017 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων

Απόφαση 10/2017: Ορισμός κ. Γεωργίου Κακαβά  ως Επιστημονικού Συνεργάτη  του Δήμου Ερέτριας.

Απόφαση 11/2017: Εξουσιοδότηση  Δήμαρχου ή Εκπρόσωπου του Συμβουλίου για τις διαδικασίες υπογραφής εντύπων προσχώρησης στο Σύμφωνο Δημάρχων.

Απόφαση 12/2017: Έγκριση της υπ. αριθμ. 4/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας με την επωνυμία «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων»  αναφορικά με τροποποίηση του Φ.Ε.Κ. 3192/Β΄/30.11.2012 σύστασής του, ως προς τους πόρους του

 Απόφαση 13/2017: Περί ορισμού εκπροσώπων Δήμου Ερέτριας στη τριμελή Επιτροπή για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών

Αριθμός απόφασης 14/2017:  Ψήφισμα ενάντια στη δίωξη του Δημάρχου Πατρέων κ. Κωνσταντίνου Πελετίδη

Αριθμός απόφασης 15/2017: Λήψη Απόφασης σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.

Αριθμός απόφασης 16/2017:  Κυκλοφοριακή ρύθμιση στον επαρχιακό δρόμο Αμαρύνθου -Γυμνό.

Αριθμός απόφασης 17/2017: Περί 1ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Αριθμός απόφασης 18/2017: Περί  2ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Αριθμός απόφασης 19/2017: Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού για δαπάνες στα πλαίσια της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.

Αριθμός απόφασης 20/2017: Ορισμός μελών για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων έτους 2017.

Αριθμός απόφασης 21/2017: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του ν.4412/2016

Αριθμός απόφασης 22/2017: Συγκρότηση επιτροπών  παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του ν.4412/2016

Αριθμός απόφασης 23/2017: Περί ορισμού μελών Δ.Σ  για την συγκρότηση επιτροπών

Αριθμός απόφασης 24/2017: Περί ορισμού μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Αριθμός απόφασης 25/2017: Νομιμοποίηση – Επικαιροποίηση  εκπροσώπων  του  Δήμου  για  τα Πιστωτικά  Ιδρύματα

Αριθμός απόφασης 26/2017: Αποδοχή αίτησης Ανδρέα Πράκουρα για εξόφληση του με περιορισμό
απαιτήσεως (απόφαση εφετείου 1330/2015, απόφαση ΟΕ 58/2016 αποδοχής γνωμοδότησης δικηγόρου).

Αριθμός απόφασης 27/2017: Περί έγκρισης ή µη, της Μελέτης Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης & Σκοπιμότητας µε τίτλο : «Master Plan: Πρότασης Χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου.

Αριθμός απόφασης 28/2017: Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου

Αριθμός απόφασης 29/2017: Αποδοχή Σχεδίου για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ).

Αριθμός απόφασης 30/2017:  Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007,έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερέτριας και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας και εξουσιοδότηση
του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

Αριθμός απόφασης 31/2017: Αποδοχή- έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο «Συνολική Βελτίωση και ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Οικισμού Γυμνό»

 Αριθμός απόφασης 32/2017: Περί ανάκλησης της δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου για την ανέγερση του Ειρηνοδικείου Ερέτριας.

Αριθμός απόφασης 33/2017: Έγκριση Μελέτης του έργου με τίτλο: «Επισκευή Πεζοδρομίων και κρασπέδων Δ.Κ. Αμαρύνθου».

Αριθμός απόφασης 34/2017: Ορισμός μέλους Επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση πέτρινου Δημοτικού Σχολείου» Αμαρύνθου και έγκριση συγκρότησης αυτής.

Αριθμός απόφασης 35/2017: Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΕΠΑΛ.

Αριθμός απόφασης 36/2017: Παράταση προγράμματος βοήθεια στο σπίτι 2017

Αριθμός απόφασης 37/2017 :Περί έγκρισης του αιτήματος τροποποίησης του καταστατικού σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας με την επωνυμία «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» (Φ.Ε.Κ. 3192/Β΄/30.11.2012) ως προς τους πόρους του σε συνέχεια της υπ.αριθμ. 12/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας.

Αριθμός απόφασης 39/2017 : Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (2017-2019) 

Αριθμός απόφασης 39/2017 : Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (2017-2019) 

Αριθμός απόφασης 40/2017: Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2017-2019)

Αριθμός απόφασης 41/2017: Περί Ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού για τις δαπάνες φιλοξενίας

Αριθμός απόφασης 42/2017: Περί αποδοχής ένταξης Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002620 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014- 2020» & Έγκρισης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας οικ. έτους 2017.

Αριθμός απόφασης 43/2017: Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ερέτριας

Αριθμός απόφασης 44/2017: Περί ορισμού μέλους Επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση πέτρινου Δημοτικού Σχολείου» Αμαρύνθου και έγκριση συγκρότησης αυτής

Αριθμός απόφασης 45/2017: Περί ορισμού μέλους Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ερέτριας» και έγκριση συγκρότησης αυτής.

Αριθμός απόφασης 46/2017: Περί ορισμού μέλους Επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν της πλατείας Λαϊκής Αγοράς» και έγκριση συγκρότησης αυτής.

Αριθμός απόφασης 47/2017: Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων και πλυντηρίου- λιπαντηρίου αυτοκινήτων επί των οδών Κανάρη & Φιλοσόφου Μενεδήμου».

 

 

 

 

Δείτε εδώ τις Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου των Προηγούμενων Ετών

Print Friendly, PDF & Email