Κυριακή 23 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 69 / 2014

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ∆ικαστές Κωνσταντίνα Σπηλιωτοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μελποµένη Μαραγκουδάκη, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, Σµαράγδα Τασούλη, Πρωτοδίκη και το Γραµµατέα Μιλτιάδη Ψυλλάκη.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ εκτάκτως δηµόσια στο ακροατήριό του την 1.8.2014 για να δικάσει τη µε αριθµό κατάθεσης 73/2014 και µε αριθµό 152/30.7.2014 Πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας περί της οίκοθεν διόρθωσης της µε αριθµό 65/28.7.2014 απόφασης του παρόντος ∆ικαστηρίου.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Νόµιµα εισάγεται ενώπιον αυτού του ∆ικαστηρίου η µε αριθµό κατάθεσης 73/2014 και µε αριθµό 152/30.7.2014 Πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, µε αντικείµενο τη διόρθωση-συµπλήρωση της µε αριθµό 65/28.7.2014 διορθωτικής απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, µε την οποία ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασµοί, ο ∆ήµαρχος, οι τακτικοί και οι αναπληρωµατικοί Σύµβουλοι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, οι Σύµβουλοι των Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων στο ∆ΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, µετά τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, για το λόγο ότι τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της αποφάσεως αυτής έχουν εµφιλοχωρήσει παραλείψεις εκ παραδροµής (άρθρο 315 ΚΠολ∆). 

Από τον επανέλεγχο του Πίνακα Αποτελεσµάτων και την αντιπαραβολή του µε το σκεπτικό και το διατακτικό της προαναφερόµενης απόφασης και στη 12 σελίδα της απόφασης (σκεπτικό) και στη σελίδα 24 της απόφασης (διατακτικό) προκύπτουν τα εξής: 

Στη σύνθεση του πενταµελούς συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ερέτριας, αναγράφηκαν εκ παραδροµής τα τέσσερα από τα πέντε τακτικά µέλη, δηλαδή παραλείφθηκε εκ παραδροµής το όνοµα του τακτικού µέλους από το Συνδυασµό ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ (ΓΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) και αντίστοιχα παραλείφθηκαν εκ παραδροµής τα ονόµατα των αναπληρωµατικών µελών. Ως εκ τούτου, συντρέχει περίπτωση συµπλήρωσης όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆ΙΟΡΘΩΝΕΙ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ την υπ’αρ.65/28.7.2014 απόφαση του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Χαλκίδας ως εξής:
 Στη σελίδα 12, µετά το στίχο 8 προστίθενται τα εξής:
 Ο συνδυασµός ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ καταλαµβάνει µία έδρα, ήτοι:  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
 ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2. ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
3. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΕΡΩΤΑ ΕΛΕΝΗ
5. ΚΑΤΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 Στη σελίδα 24 στο τέλος, προστίθενται τα εξής:
 Ο συνδυασµός ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ καταλαµβάνει µία έδρα, ήτοι:
 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
 ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2.ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
3.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.ΕΡΩΤΑ ΕΛΕΝΗ
5.ΚΑΤΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Κρίθηκε, αποφασίστηκε στις 31.7.2014 και δηµοσιεύθηκε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο
ακροατήριό του την 1.8.2014.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Print Friendly, PDF & Email