Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Ένταξη του Δήμου Ερέτριας στο Σύμφωνο Δημάρχων και τη σύνταξη ΣΔΑΕΚ

 

Η παρούσα Δημοτική Αρχή, συνεπής στις Προγραμματικές Θέσεις της για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου Ερέτριας, ολοκλήρωσε τη σύνταξη Σχεδίου για την Αειφόρο Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή (ΣΔΑΕΚ), επιχειρώντας να αξιοποιήσει δυναμικά κάθε χρηματοδοτική πρωτοβουλία και διαθέσιμο εργαλείο εντός και εκτός της χώρας μας.

Μετά την έγκριση, το 2008, της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων, προκειμένου να προωθήσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα.  Το Σύμφωνο των Δημάρχων, είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την Ενεργειακή Απόδοση και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2, κατά 20% έως το 2020 και το καλοκαίρι του 2015 ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο του Συμφώνου , έθεσαν νέο στόχο που να εκτείνεται χρονικά στο 2030. Αυτό αφορούσε τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα/των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40%, έως το 2030, και υποστήριξε την ενσωμάτωση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων έχουν υπογράψει έως σήμερα 6.397 δήμοι από όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Συμφώνου των Δημάρχων, 136 Δήμοι της χώρας έχουν προσχωρήσει στο Σύμφωνο, όμως ελάχιστοι εξ αυτών έχουν υλοποιήσει τον βασικό τους σχεδιασμό. Ο Δήμος Ερέτριας συνέταξε μελέτη και με το έργο <<Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας >> υλοποιεί το ΣΔΑΕΚ. Οι πόλεις που υπέγραψαν το Σύμφωνο δεσμεύονται για τη λήψη δράσεων προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της ΕΕ για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Οι υπογράφοντες πρέπει, κυρίως, να προετοιμάσουν μια Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και μια Εκτίμηση των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή. Δεσμεύονται να υποβάλλουν, εντός δύο ετών από την ημερομηνία της απόφασης του τοπικού συμβουλίου, ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ), που θα περιγράφει συνοπτικά τις βασικές δράσεις που προγραμματίζουν να αναλάβουν. Η θαρραλέα αυτή πολιτική δέσμευση σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης διαδικασίας όπου οι πόλεις δεσμεύονται να συντάσσουν αναφορές κάθε δύο έτη για την πρόοδο της υλοποίησης.

Εκτός από τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα αποτελέσματα των μετεχόντων τοπικών αρχών ανά την Ευρώπη έχουν επιδείξει σημαντικά παράλληλα αποτελέσματα όπως : Καθαρότερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής, ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και οικονομίας και μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία.

Ο Δήμος Ερέτριας για να μετάσχει στο Σύμφωνο, ακολούθησε την προτεινόμενη διαδικασία, ως εξής :

  • Εξουσιοδοτήθηκε η Δήμαρχος από το ΔΣ για την υπογραφή του Εντύπου Προσχώρησης στο Σύμφωνο.

  • Εγκρίθηκε από το ΔΣ η αρχική Μελέτη για το ΣΔΑΕΚ.

  • Δημιουργείται Ενεργειακό Γραφείο στο Δήμο, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα μέτρα και οι πολιτικές για την επίτευξη των τοπικών ενεργειακών στόχων.

  • Υλοποιείται η πρώτη παρέμβαση που αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), ενώ δρομολογείται εκτενής παρέμβαση στις Κτιριακές Υποδομές και ειδικότερα στα σχολεία για Ενεργειακή Αναβάθμιση.

  • Έχουν δρομολογηθεί επαφές και συζητήσεις με όμορους Δήμους για κοινή συμμετοχή σε Ενεργειακά Προγράμματα, εντασσόμενοι σε Κοινοτικές Χρηματοδοτούμενες Πρωτοβουλίες. (Ευρωπαικά προγράμματα με χρηματοδότηση απ’ ευθείας από την Ε.Ε.)

 

                                                                                                                                        Η Δήμαρχος

                                                                                                                                  Αμφιτρίτη Αλημπατέ

Αναγνώστηκε 418 φορές

Print Friendly, PDF & Email