Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 2019

Ανακοίνωση για εγγραφές και επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ερέτριας για τη σχολική περίοδο 2013- 2014

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 2013-2014

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΥΠΕΥΘΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο     ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Ταχ.     Δ/νση : ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ ΦΑΝΟΚΛΕΟΥΣ  1

Ταχ.     Κωδ. : 340 08 Ερέτρια

Πληροφορίες     : Βλάχου Σοφία

Τηλέφωνο : 22290 60605

FAX : 22290 60603

E-mail : npdderetrias@yahoo.gr    

  

ΕΡΕΤΡΙΑ 30/5/2013

Αριθμ. Πρωτ 157

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αγαπητοί γονείς,   

 Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ερέτριας για τη σχολική περίοδο 2013- 2014 θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 3 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2013.

 

Οι αιτήσεις εγγραφών – επανεγγραφών θα υποβάλλονται στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» από τις 9:00πμ ως 12:00μμ κατά τις εργάσιμες ημέρες.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας και Άδεια Διαμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2012
  • Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, (το οποίο χορηγείται από τη Γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ) και συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο.

 

Εάν η μητέρα είναι μισθωτή: Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης,  καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2012 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.

 

Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα: Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

 

Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .

 

Εάν η μητέρα είναι άνεργη ή εργάζεται χωρίς να είναι εγγεγραμένη σε μητρώα ασφαλιστικού φορέα:

 

Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, έως την 15/06, και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Εάν η μητέρα λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργη:

 

Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος: βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό καθώς και την ώρα αναχώρησης.

 

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος

 

  1. με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
  2. με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω για το σύζυγό της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
  3. Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα τελεί σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση) .
  4. Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι διαζευγμένη: Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι ανάδοχη μητέρα: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης  ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι χήρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα.

 

Αιτήσεις-έντυπα θα διατίθενται στα ΚΕΠ Αμαρύνθου – Ερέτριας, στο Δημοτικό Κατάστημα Γυμνό, στους Παιδικούς Σταθμούς Αμαρύνθου – Ερέτριας και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ερέτριας (www.eretria.gr)

 

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

 

Με εκτίμηση

 

O Πρόεδρος

     Αντώνιος Τσιριμώκος

 

Αναγνώστηκε 731 φορές

Print Friendly, PDF & Email