Τρίτη 22 Σεπτέμβριου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμός Απόφασης 941/09.07.2019 <ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32.2.α του Ν 4412/2016 , για την ανάδειξη αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ –Α-ΚΑΥΣΙΜΑ, ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ>

781ΤΩΡ9-Ψ1Ψ

Αναγνώστηκε 220 φορές

Print Friendly, PDF & Email