Δευτέρα 19 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Γραφείο Επιχειρηματικότητας Δήμου Ερετρίας | 65 Θέσεις Εργασίας στο Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ. Χαλκίδας

65 θέσεις εργασίας στο Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ. Χαλκίδας

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.» , ανακοινώνει ότι θα προβεί στη σύναψη συνολικά πενήντα ένα (65) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου αμειβομένων αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλουν οι ωφελούμενοι , για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων, στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης , στην Δ.Ε. Ληλαντίων στην Δ.Ε. Ανθηδώνας και Δ.Ε. Αυλίδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ 95/2014 (ΑΔΑ: 7Σ72ΟΚΡΚ-ΒΒ8 ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ .

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

  • Μουσικοί διδάσκαλοι: μπουζουκιού – αρμονίου , Μπουζουκιού, Τρομπέτας, κιθάρας, Ηλεκτρική κιθάρα – μπάσο, Βιολιού, Βιολοντσέλο, μονωδίας θεωρητικό τραγούδι, Ακορντεόν – Αρμόνιο, Αρμονίου, πιάνου, κρουστά, Αρμονία (θεωρητικά), Μπουζούκι Χορωδός/ διδασκαλία χορωδίας,
  • Διδασκαλία χορών : ισπανικού χορού – φλαμέγκο, μοντέρνου χορού , κλασικού & σύγχρονου μπαλέτου, κλασικού μπαλέτου, χορού – εναλλακτικής γυμναστικής Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού,
  • Διδασκαλία Εικαστικών: πυρογραφίας, ζωγραφική, χειροτεχνία Διδασκαλία θεάτρου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65. Τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, η διάρκεια και ο αριθμός των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ανά ειδικότητα , αναφέρονται στην υπ’ αριθμ 95/2014 (ΑΔΑ: 7Σ72ΟΚΡΚ-ΒΒ8 ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας
  5. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας , Φαρμακίδου 15 , 2ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κ. Σαλεμή (22213 51171) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων, στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΠΠΕΧ , δηλαδή έως την Παρασκευή 7/11/2013 , αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.).

Αναγνώστηκε 395 φορές

Print Friendly, PDF & Email