Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Γραφείο Επιχειρηματικότητας Δήμου Ερετρίας | Επιδότηση για Ανέργους 18 – 64 Ετών για Ίδρυση Επιχείρησης μέσω ΕΣΠΑ

 

Επιδότηση για ανέργους 18 – 64 ετών για ίδρυση επιχείρησης μέσω ΕΣΠΑ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιευτεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης μία νέα δράση που θα αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών, με 100% επιχορήγηση και συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε νέα επιχείρηση θα ανέρχεται σε 40.000 ευρώ και ο ελάχιστος σε 10.000 ευρώ.

Όσον αφορά στη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου θα είναι 18 μήνες.

Κλάδοι που θα επιχορηγηθούν

Οι κλάδοι που αναμένεται να επιδοτήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορούν σχεδόν το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Πρόκειται για τους εξής τομείς:

 • Μεταποίηση
 • Χονδρικό Εμπόριο
 • Λιανικό Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμός.

Δαπάνες που χρηματοδοτούνται

Στη δράση, επιλέξιμες δαπάνες θα θεωρούνται οι εξής:

 • Ενοίκια: Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ: Περιλαμβάνει δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, θέρμανση, σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.
 • Δαπάνες Ίδρυσης Επιχείρησης: Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών, που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης.
 • Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών: Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής και λογιστικής υποστήριξης.
 • Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου: Περιλαμβάνει την αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και για την παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου.
 • Δαπάνες Κατάρτισης: Αφορά συμμετοχή εργαζόμενου/νων ή επιχειρηματία σε προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Αποσβέσεις Παγίων: Περιλαμβάνει αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του έργου και για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου. Ο πάγιος εξοπλισμός ΔΕΝ θα πρέπει να έχει επιχορηγηθεί από κανένα άλλο πρόγραμμα.
 • Δαπάνες Αγοράς Εξοπλισμού, πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων: Περιλαμβάνει: αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση, δαπάνες ενοικίασης – μίσθωσης εξοπλισμού (leasing), πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία.
 • Μισθολογικό Κόστος 12 μηνών για νέα θέση εργασίας: Περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας 12 μηνών (μεικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές) του/των νέου/νέων εργαζομένου/ων της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Πηγή: e-dimosio.gr

Αναγνώστηκε 377 φορές

Print Friendly, PDF & Email