Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Γραφείο Επιχειρηματικότητας Δήμου Ερετρίας | Θέσεις Εργασίας με 8ηνα στο ΔΕΔΔΗΕ/ Περιοχή Αλιβερίου

 

Θέσεις εργασίας με 8ηνα στο ΔΕΔΔΗΕ/ Περιοχή Αλιβερίου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ/ Περιοχή Αλιβερίου που εδρεύει στο Αλιβέρι και συγκεκριμένα τα εξής:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 401

  • Υπηρεσία Περ. Αλιβερίου 
  • Έδρα υπηρεσίας Αλιβέρι 
  • Ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων
  • Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες
  • Αριθμός ατόμων 1

2. Κωδικός θέσης 402

  • Υπηρεσία Πρακτ. Καρύστου
  • Έδρα υπηρεσίας Κάρυστος 
  • Ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων 
  • Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες 
  • Αριθμός ατόμων 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Αλιβερίου, Ν. Κουβαρά 8-10, Τ.Κ.34500 ΑΛΙΒΕΡΙ, απευθύνοντας την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψιν κας. Μελάνη Σταυρούλα (τηλ. Επικοινωνίας: 2223024977).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση,
β) στο δικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ http://www.deddie.gr,
γ) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ),
δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ). Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2014 Παράρτημα Παράρτημα Η/Υ Έντυπο Αίτησης.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη .

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νόμο που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 3/11/2014 έως και 12/11/2014

Αναγνώστηκε 527 φορές

Print Friendly, PDF & Email