Τρίτη 22 Σεπτέμβριου 2020

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ)»