Τρίτη 26 Μάιου 2020

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – Ά ΦΑΣΗ», εκτιμώμενης αξίας #115.111,60€# (πλέον Φ.Π.Α. 24 % )