Τρίτη 26 Μάιου 2020

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ)», εκτιμώμενης αξίας #1.137.000,00€# (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% )