Σαββάτο 28 Νοέμβριου 2020

Διακήρυξη για Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ συστημικός αριθμός 102029 με εκτιμώμενη αξία 150.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ