Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

«Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας»

 

Ο Δήμος Ερέτριας καινοτομεί! Προβαίνει σε ρηξικέλευθες δράσεις, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής δημοτών και επισκεπτών και εξοικονομώντας πόρους! Το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Ερέτριας, ενεργοποιώντας άμεσα τον Στρατηγικό του Ενεργειακό Σχεδιασμό, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Σύμφωνο των Δημάρχων (Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας) που κατάρτισε, αποφάσισε κια προχώρησε στην έγκριση της Πρότασης «Master Plan: Πρόταση χρηματοδότησης (feasibility study), για Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου”, µετά δικαιωμάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας.  Το σύνολο της επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και θα αποπληρωθεί από τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου (άρθρο 43, ν. 4257/2014), στη διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι εξοικονόμησης που προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν και θα εγκριθούν από το ΔΣ.

O Δήμος, μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας θα αναζητήσει υπηρεσίες και χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), παράλληλα με την συντήρηση του συστήματος για 12 χρόνια. Ο ιδιωτικός τομέας θα αναλάβει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο Δήμος θα ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και θα καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και τήρησης συγκεκριμένων KPIs.

Σε ότι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αυτές αφορούν  : το σύνολο του βασικού οδικού δικτύου, τις πλατείες, τους δρόμους, τις εισόδους του Δήμου και συνολικά το σύνολο του Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα – Στόχος : Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας, παράλληλα με τον εκσυχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής στο Δήμο. Για την επίτευξη του στόχου, αξιοποιούνται οι διατάξεις του ν. 3855/2010 & η συμμετοχή των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, καθώς και το πλαίσιο των Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ). Η αποπληρωμή του κόστους της ενεργειακής αναβάθμισης, θα προέρχεται από το όφελος της εξοικονόμησης που τελικά θα επιτευχθεί (αντιστοίχηση) και θα είναι ποσοστό (%) επί της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος (συμβατική κατανάλωση).

Ο Δήμος δεν θα δαπανήσει πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση που θα βασίζεται στην προσφορά του Αναδόχου (% επί της συνολικής αναμενόμενης εξοικονόμησης). Παράλληλα θα έχει μηδενικές δαπάνες σε συντήρηση – λειτουργία του συστήματος (σημαντικό οικονομικό όφελος), δεδομένο το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του και θα τις διοχετεύσει, είτε σε μείωση τελών, είτε σε πρόσθετες επενδύσεις συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος, για τα οποία θα αποφασίσει σχετικά  το ΔΣ .

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

  1. Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, και όποιων φωτιστικών σωμάτων απαιτούνται.

  2. Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας», τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).

  3. Την εφαρμογή Συστήματος  Προληπτικής Συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).

Η όλη διαδικασία για την “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου”, σε διοικητικό και διαδικαστικό επίπεδο είναι δοκιμασμένη, βασίζεται στις κοινοτικές διαδικασίες και ισχύουσες οδηγίες, τηρεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο (ν. 4412/2016), είναι ανοικτή και διεθνής ενώ παράλληλα εξασφαλίζει το Δήμο και τις υπηρεσίες του σε θέματα νομιμότητας, εξασφαλίζοντας εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του Δημοτικού φωτισμού.

 

                                                                                                                                                  Η Δήμαρχος

                                                                                                                                            Αμφιτρίτη Αλημπατέ

Αναγνώστηκε 346 φορές

Print Friendly, PDF & Email