Κυριακή 05 Ιούλιου 2020

Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ερέτριας

Σας ενημερώνουμε ότι, με την υπ’ αριθ. 35/οικ.4386/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 65ΚΘΩΡ9-806), εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Ερέτριας.

Συνοπτικά, ο Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ερέτριας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Κανονισμού

Άρθρο 2ο: Νομοθετικό πλαίσιο

Άρθρο 3ο: Ορισμοί

Άρθρο 4°: Πλαίσιο λειτουργίας

Άρθρο 5°: Δικαιούχοι συμμετοχής

Άρθρο 6°: Απόδοση θέσεων

Άρθρο 7°: Διατιθέμενα προϊόντα

7.1. Παραγωγοί

7.2.  Επαγγελματίες Πωλητές

Άρθρο 8°: Όροι λειτουργίας

Άρθρο 9ο: Τροποποίηση θέσης πωλητών

Άρθρο 10ο: Επιτροπή καταγραφής πωλητών, θέσεων και απόδοσης θέσεων

Άρθρο 11°: Υποχρεώσεις του Δήμου

Άρθρο 12°: Υποχρεώσεις πωλητών

Άρθρο 13°: Ημερήσιο Τέλος

Άρθρο 14°: Επόπτης λαϊκής αγοράς

Άρθρο 15°: Έλεγχοι – Κυρώσεις

Άρθρο 16ο: Λοιποί όροι

Άρθρο 17°: Μεταβατικές διατάξεις

Παράρτημα Α (τοπογραφικό)

Παράρτημα Β: Παραβάσεις και αντίστοιχες κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4497/2017

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Αναγνώστηκε 44 φορές

Print Friendly, PDF & Email