Κυριακή 23 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

Κατάλογος Μελών Μη.Μ.Ε.Δ. Δήμου Ερέτριας

Σε συνέχεια της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841 Β’/2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, η Δήμαρχος Ερέτριας εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 335/2018 Απόφαση βάσει της οποίας προτάθηκαν και εγγράφηκαν στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 του αρ. 221 του Ν.4412/2016, οι ακόλουθοι τεχνικοί υπάλληλοι του Δήμου:

 

  1. Σεπετής Γεώργιος του Κων/νου – ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  2. Σουγιουλτζής Δημήτριος του Σεραφείμ – ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών/ΤΕ Ναυπηγών  Μηχανικών
  3. Αργύρης Αναστάσιος του Γεωργίου – ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
  4. Καρκαλέτση Αικατερίνη του Σπυρίδωνα – Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός
  5. Μανάρα Ευγενία του Βασιλείου – ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
  6. Γεωργίου Άννα του Θαλάσση – ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  7. Κόλλια Κωνσταντίνα του Ευάγγελου – ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών
  8. Μπόκαρη Ιωάννα του Γεωργίου – ΠΕ-4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αναγνώστηκε 103 φορές

Print Friendly, PDF & Email