Παρασκεύη 25 Μάιου 2018

Eρέτρια

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/13

Με μοναδικό θέμα την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2014 συνεδρίασε στις 6 Νοεμβρίου 2013, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Την εισήγηση διάβασε ο δήμαρχος Ερέτριας κ. Βασίλης Βελέντζας, ο οποίος υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά συντάσσεται προϋπολογισμός πριν από την αρχή του νέου έτους  γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι  η υλοποίηση του από την αρχή του 2014 αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς μπορούν να υλοποιήσουν  απρόσκοπτα το έργο τους. Ο προϋπολογισμός το Δήμου Ερέτριας για το 2014 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας για το 2014 διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

 

Τακτικά Έσοδα

3.390.700,42

Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

30.800,00

Έσοδα παρελθόντων ετών

205.743,81

Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

1.756.400,15

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων

654.578,00

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους

1.820.149,00

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

1.944.196,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

9.802.567,56

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.495.784,40

Αμοιβές και παροχές τρίτων

1.197.408,00

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

185.728,60

Τοκοχρεωλύσια δανείων

93.977,63

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών

159.500,00

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

350.562,42

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

938.621,86

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

2.452.890,95

Αγορές

674.668,10

Έργα

2.117.838,39

Μελέτες

89.603,72

Αποθεματικό

45.983,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

9.802.567,56

 

 

Αναγνώστηκε 659 φορές

Print Friendly, PDF & Email