Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΜΑΙΟΣ 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερέτρια, 08/06/2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                            Αρ. Πρωτ.:      5915                                                              

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (άρθρο 10 του Ν 3861/2010)  ΜΑΙΟΣ 2017

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α. Εσόδων

Τίτλος

Προϋπολογισθέντα μέχρι 31/5/2017

Βεβαιωθέντα μέχρι 31/5/2017

Εισπραχθέντα μέχρι 31/5/2017

0111

Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)

18.000,00

18.000,00

3.000,00

0122

Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

13.708,00

2.880,00

2.880,00

0211

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

13.824,87

999,73

999,73

0311

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

969.178,60

333.289,91

333.289,91

0313

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

450,00

240,00

240,00

0412

Δικαίωμα ενταφιασμού

5.000,00

5.250,00

5.250,00

0415

Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων

900,00

520,00

520,00

0441

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)

202.792,17

29.367,79

29.367,79

0451

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)

26.647,51

2.183,41

2.183,41

0452

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)

5.993,22

754,13

632,67

0461

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)

4.312,50

1.617,50

1.617,50

0521

Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)

4.133,27

4.133,27

4.133,27

0611

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)

1.534.041,84

639.184,10

639.184,10

0614

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)

103.844,50

53.360,00

53.360,00

0615

ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)

2.875,50

0,00

0,00

0621

Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν)

767.920,64

391.294,17

391.294,17

0712

Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)

4.969,32

0,00

0,00

0713

Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)

5.070,00

3.850,00

3.850,00

0715

Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)

26.840,00

0,00

0,00

1214

Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες

39.000,00

39.000,00

39.000,00

1215

Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων

941.621,78

0,00

0,00

1311

ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων

198.930,00

0,00

0,00

1312

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)

24.200,00

0,00

0,00

1321

Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

1.043.710,06

0,00

0,00

1328

Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

1.204.870,50

0,00

0,00

1421

Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες

1.200,00

0,00

0,00

1511

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)

8.000,00

3.129,54

3.129,54

1512

Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)

10.496,10

7.412,50

7.412,50

1513

Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)

553,15

1.090,25

156,47

1623

Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)

505,00

0,00

0,00

1699

Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

2.500,00

1.215,38

1.215,38

2111

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

220.179,86

220.179,86

220.179,86

2115

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας

26.211,02

26.211,02

26.211,02

2118

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

3.538,77

6.643,15

3.164,32

2119

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

0,00

108,51

108,51

2211

Έκτακτα γενικά έσοδα

6.718,49

6.698,49

6.698,49

3121

Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

832.092,54

0,00

0,00

3212

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

37.279,42

37.279,42

0,00

3215

Τέλος ακίνητης περιουσίας

37.871,16

37.871,16

0,00

3217

Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων

2.875,67

2.875,67

0,00

3218

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

695.110,55

695.110,55

6.309,29

3219

Λοιπά έσοδα

1.240.449,01

1.240.449,01

3.823,94

3221

Έκτακτα γενικά έσοδα

57.965,15

57.965,15

846,32

4111

Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

81.000,00

23.004,34

23.004,34

4121

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών

100.000,00

32.927,77

32.927,77

4122

Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων

30.000,00

528,61

528,61

4123

Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.

80.000,00

9.075,86

9.075,86

4124

Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου

55.700,00

11.937,52

11.937,52

4131

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

594.000,00

164.905,77

164.905,77

4141

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

25.000,00

8.823,25

8.823,25

4142

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

33.000,00

8.972,26

8.972,26

4213

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)

1.184,75

1.184,75

0,00

4218

Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων

194.061,00

139.215,00

0,00

5111

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

726.112,18

726.112,18

726.112,18

5112

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

40.406,70

40.406,70

40.406,70

5121

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

97.695,62

97.695,62

97.695,62

5122

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

1.043.588,38

1.043.588,38

1.043.588,38

5123

Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

30.294,74

30.294,74

30.294,74

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

13.478.423,54

6.208.836,42

3.988.331,19

 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ.Α. Δαπανών

Τίτλος

Προϋπολογισθέντα μέχρι 31/5/2017

Ενταλθέντα μέχρι 31/5/2017

Πληρωθέντα μέχρι 31/5/2017

00-6031

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

30.720,00

12.800,00

12.800,00

00-6053

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

7.600,00

3.207,65

3.207,65

00-6056

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης

25.786,96

10.500,00

10.500,00

00-6073

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

500,00

0,00

0,00

00-6111

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

25.000,00

12.093,72

12.093,72

00-6116

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

1.000,00

0,00

0,00

00-6117

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

31.315,00

19.035,00

19.035,00

00-6121

Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)

103.480,00

37.697,50

37.697,50

00-6123

Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)

24.600,00

8.200,00

4.100,00

00-6126

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

7.550,00

908,06

908,06

00-6142

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου

31.200,00

1.240,00

1.240,00

00-6151

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

35.000,00

15.361,70

15.361,70

00-6221

Ταχυδρομικά τέλη

6.000,00

3.111,60

3.111,60

00-6222

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

12.000,00

7.282,73

7.282,73

00-6223

Κινητή Τηλεφωνία

7.000,00

4.399,44

4.103,44

00-6224

Λοιπές Επικοινωνίες

1.000,00

279,00

279,00

00-6311

Φόροι τόκων

3.000,00

149,96

149,96

00-6331

Λοιποί φόροι και τέλη

193.500,00

40.088,74

40.088,74

00-6421

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

3.500,00

2.500,00

2.500,00

00-6431

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

1.000,00

0,00

0,00

00-6433

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

1.500,00

0,00

0,00

00-6443

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

1.500,00

1.197,41

1.197,41

00-6451

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

5.000,00

707,20

707,20

00-6492

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

100.000,00

59.490,92

59.490,92

00-6495

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

87.108,70

43.824,28

38.337,28

00-6511

Τόκοι δανείων εσωτερικού

44.578,85

20.263,10

20.263,10

00-6515

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

6.500,00

1.102,75

1.102,75

00-6516

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

50.733,20

23.060,55

23.060,55

00-6524

Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων

10.000,00

0,00

0,00

00-6711

Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές

130.920,00

53.360,00

26.680,00

00-6715

Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ

289.629,96

90.679,15

90.679,15

00-6726

Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές

25.000,00

9.647,29

9.647,29

00-6736

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

8.250,00

0,00

0,00

00-6737

Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

190.727,50

0,00

0,00

00-6821

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης

15.411,16

0,00

0,00

00-6822

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης

2.000,00

182,15

182,15

00-6823

Τόκοι υπερημερίας χρήσης

106.646,79

10.236,00

0,00

00-8112

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

2.592,22

0,00

0,00

00-8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

25.634,53

8.384,28

8.144,28

00-8114

Φόροι – Τέλη

76.702,09

31.959,20

31.959,20

00-8117

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

961.983,68

30.764,00

0,00

00-8131

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)

2.000,00

0,00

0,00

00-8132

Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)

2.000,00

0,00

0,00

00-8211

Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

81.000,00

23.004,34

23.004,34

00-8221

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

100.000,00

32.927,77

32.927,77

00-8222

Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

30.000,00

528,61

528,61

00-8223

Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.

80.000,00

11.204,69

11.204,69

00-8224

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

55.700,00

11.754,49

11.754,49

00-8231

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

594.000,00

160.702,78

160.702,78

00-8241

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

25.000,00

8.823,25

8.823,25

00-8242

ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

33.000,00

8.798,46

8.798,46

00-8261

Λοιπές επιστροφές

500,00

0,00

0,00

00-8511

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

2.129.673,13

0,00

0,00

10-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

300.000,00

129.805,38

129.805,38

10-6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

4.000,00

0,00

0,00

10-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

42.360,00

17.985,85

17.985,85

10-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

27.600,00

5.420,80

5.420,80

10-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

48.070,00

17.499,28

17.499,28

10-6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

10.620,00

4.507,30

4.507,30

10-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

5.450,00

1.766,51

1.766,51

10-6115

Αμοιβές λογιστών

3.720,00

0,00

0,00

10-6236

Λοιπά μισθώματα

80,00

72,97

72,97

10-6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

6.000,00

998,20

998,20

10-6266

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

24.800,00

0,00

0,00

10-6273

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

18.000,00

5.484,00

5.484,00

10-6276

Δαπάνες εκκένωσης βόθρων

200,00

0,00

0,00

10-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

500,00

0,00

0,00

10-6461

Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

800,00

0,00

0,00

10-6462

Δημοσίευση προκηρύξεων

2.200,00

0,00

0,00

10-6611

Προμήθεια βιβλίων κλπ

500,00

0,00

0,00

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

5.000,00

3.091,70

3.091,70

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

5.000,00

799,99

799,99

10-6615

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

2.500,00

0,00

0,00

10-6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

150,00

0,00

0,00

10-6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

5.000,00

1.240,00

1.240,00

10-6643

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

1.500,00

467,40

467,40

10-6673

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

6.000,00

2.017,63

2.017,63

10-6691

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

1.500,00

0,00

0,00

10-7133

Έπιπλα σκεύη

7.000,00

499,92

0,00

10-7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

3.500,00

992,00

992,00

10-7135

Λοιπός εξοπλισμός

2.000,00

0,00

0,00

10-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

12.347,86

6.272,57

6.272,57

10-8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

8.107,54

8.107,54

8.107,54

10-8115

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

17.011,31

16.563,92

10.760,72

10-8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

4.015,12

4.015,12

4.015,12

15-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

60.600,00

19.064,83

19.064,83

15-6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

15.120,00

5.187,47

5.187,47

15-6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

4.000,00

172,30

124,00

15-6273

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

35.000,00

16.451,00

16.451,00

15-6741

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

767.920,64

391.246,52

391.246,52

15-8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

2.003,00

1.061,44

1.061,44

15-8117

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

432,00

0,00

0,00

20-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

101.000,00

44.866,73

44.866,73

20-6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

3.000,00

0,00

0,00

20-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

230.000,00

95.528,90

95.528,90

20-6022

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

5.000,00

0,00

0,00

20-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

10.000,00

0,00

0,00

20-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

25.220,00

6.634,85

6.634,85

20-6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

65.300,00

27.145,37

27.145,37

20-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

3.500,00

0,00

0,00

20-6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

16.600,00

3.563,40

3.350,85

20-6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

280.000,00

109.364,00

109.364,00

20-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

5.000,00

1.331,00

1.331,00

20-6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

12.000,00

4.144,08

3.350,48

20-6273

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

5.400,00

0,00

0,00

20-6275

Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.

500,00

0,00

0,00

20-6279

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

6.500,00

0,00

0,00

20-6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

500,00

0,00

0,00

20-6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

56.400,00

17.975,06

15.987,56

20-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

13.000,00

5.580,54

1.612,54

20-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

19.445,00

3.670,40

3.670,40

20-6721

Εισφορά υπέρ συνδέσμων

282.691,45

99.903,27

99.903,27

20-7131

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

846.357,54

0,00

0,00

20-7135

Λοιπός εξοπλισμός

13.500,00

13.094,40

13.094,40

20-7514

Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3 άρθρου 265 ΚΔΚ)

8.355,00

0,00

0,00

20-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

6.690,08

0,00

0,00

20-8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

7.533,60

3.021,63

3.021,63

20-8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

31.454,53

13.939,49

13.939,49

20-8117

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

481.982,41

0,00

0,00

25-7413

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

17.000,00

0,00

0,00

30-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

267.600,00

135.894,02

135.894,02

30-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

49.000,00

20.443,95

20.443,95

30-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

51.040,00

22.918,97

22.918,97

30-6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

14.500,00

5.767,20

5.767,20

30-6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

6.800,00

891,08

813,79

30-6117

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

9.779,13

4.478,88

4.478,88

30-6231

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

5.000,00

0,00

0,00

30-6233

Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων

13.000,00

0,00

0,00

30-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

4.000,00

2.606,00

2.606,00

30-6261

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

5.000,00

0,00

0,00

30-6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

10.000,00

3.732,40

3.534,00

30-6266

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

3.000,00

1.944,32

1.944,32

30-6271

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

5.000,00

0,00

0,00

30-6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

2.500,00

0,00

0,00

30-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

2.500,00

0,00

0,00

30-6462

Δημοσίευση προκηρύξεων

2.000,00

0,00

0,00

30-6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

300,00

0,00

0,00

30-6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

40.000,00

15.119,82

13.077,39

30-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

3.000,00

0,00

0,00

30-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

6.800,00

0,00

0,00

30-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

2.000,00

0,00

0,00

30-6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

15.000,00

496,00

496,00

30-6682

Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης

0,00

0,00

0,00

30-7131

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

10.315,16

0,00

0,00

30-7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

1.500,00

954,80

954,80

30-7135

Λοιπός εξοπλισμός

57.700,00

0,00

0,00

30-7321

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

12.500,00

0,00

0,00

30-7323

ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

19.933,26

0,00

0,00

30-7324

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

25.000,00

0,00

0,00

30-7326

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

30.035,22

0,00

0,00

30-7331

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

95.475,27

0,00

0,00

30-7332

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ

4.870,12

0,00

0,00

30-7333

ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

191.000,00

0,00

0,00

30-7334

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

100.442,12

0,00

0,00

30-7413

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

102.614,43

0,00

0,00

30-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.782,48

0,00

0,00

30-8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

4.797,90

1.488,00

1.488,00

30-8115

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

2.876,00

0,00

0,00

30-8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

10.577,83

5.756,41

5.756,41

30-8121

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

2.631,11

2.631,11

2.631,11

30-8122

Έργα

11.119,50

0,00

0,00

30-8123

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

2.394,00

2.394,00

2.394,00

35-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

16.600,00

7.369,26

7.369,26

35-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

3.380,00

920,23

920,23

35-6644

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

3.000,00

1.112,61

961,51

35-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

5.000,00

2.512,10

896,56

35-6673

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

500,00

0,00

0,00

35-6692

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

1.500,00

0,00

0,00

35-6693

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους

500,00

0,00

0,00

35-7131

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

82.500,00

1.017,22

1.017,22

35-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.092,13

0,00

0,00

35-8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

9.941,74

8.999,61

8.999,61

35-8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

1.958,34

1.453,94

1.453,94

45-6233

Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων

3.000,00

0,00

0,00

45-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

2.900,00

915,24

331,82

45-7326

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

10.000,00

0,00

0,00

60-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

32.832,00

0,00

0,00

60-6474

Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων

8.208,00

0,00

0,00

64-7323

ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

397.621,29

0,00

0,00

64-7336

ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

557.233,23

0,00

0,00

64-7341

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

1.002.451,89

0,00

0,00

64-8122

Έργα

254.515,28

0,00

0,00

70-6235

Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

7.000,00

741,52

0,00

70-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

3.000,00

2.055,00

2.055,00

70-6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

2.000,00

1.158,16

972,16

70-6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

5.000,00

0,00

0,00

70-6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

6.000,00

1.148,86

1.148,86

70-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

4.500,00

752,68

752,68

70-8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

1.345,62

0,00

0,00

70-8115

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

187,42

0,00

0,00

70-8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

2.239,13

971,00

971,00

 -9111

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5.453,09

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

13.478.423,54

2.190.656,92

2.093.945,15

 

 

                               Ο Προϊστάμενος

                              Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

                               Βούλγαρης Αντώνιος

 

Αναγνώστηκε 201 φορές

Print Friendly, PDF & Email