Κυριακή 18 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Ορισμός Αντιδημάρχων

Ορισμός Αντιδημάρχων για τα πρώτα 2,5 χρόνια θητείας

από 1/9/2014 έως 28/2/2017.

 

Ορίζονται (4) Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Ερέτριας (2) καθ’ ύλη και (2) κατά τόπο.

Ο ορισμός Αντιδημάρχων έχει ως εξής:

Α) Καθ’ ύλη Αντιδήμαρχοι

     α) κ. Τσώκος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος, Αναπληρωτής της Δημάρχου, με τις εξής  

          αρμοδιότητες:

1. Οικονομικών θεμάτων  και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

2. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως:

– την εποπτεία των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. 

– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου πλην των υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών και Συγκοινωνιών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

– την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του  προσωπικού

– τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού

– την τέλεση γάμων

– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

– τη λειτουργία των ΚΕΠ,

– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

-την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

3.Την εποπτεία Καθαριότητας όλου του Δήμου.

 Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

 

   β) κ. Λάμπρου Ιωάννης, Αντιδήμαρχος ποιότητας ζωής, με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού  και ιδίως

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

2. Τεχνικών Έργων και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων. Επίσης είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών και Συγκοινωνιών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

Επίσης την ευθύνη οδοστρώματος εντός σχεδίου και οικισμών (διαγραμμίσεις, συντήρηση κλπ)

3.  Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

-Οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου

 

4. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου καθώς και αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων

– το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας

– Την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων

 

5.Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Αμαρυνθίων.

Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

 

Β) Κατά τόπους Αντιδήμαρχοι

     α) κ. Γούναρης Βασίλης, τοπικός Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιφέρειας Ερέτριας

          με τις εξής αρμοδιότητες στον τομέα ευθύνης τους:

            α. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Ερέτριας, της αποκομιδής  και διαχείρισης των απορριμμάτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται

β. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ.Την εύρυθμη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

δ. Τον έλεγχο του  πλανόδιου εμπορίου

ε.  Διαχείριση  αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια 

στ.  Διαχείριση των κοιμητηρίων σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια 

ζ. Την ευθύνη οδοστρώματος εντός σχεδίου και οικισμών (διαγραμμίσεις, συντήρηση κλπ)

η.  την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ερετρίας

 

    β) κ. Καραβάς Αργύρης, Τοπικός Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιφέρειας

        Αμαρύνθου με τις εξής αρμοδιότητες στον τομέα ευθύνης τους:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Αμαρυνθίων

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Αμαρυνθίων

ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Αμαρυνθίων

η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

Επίσης είναι υπεύθυνος για:

-Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Αμαρυνθίων , της αποκομιδής  και διαχείρισης των απορριμμάτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται

– Διαχείριση  αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια 

– Διαχείριση των κοιμητηρίων σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια 

-Την εύρυθμη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– Την διαχείριση του πλανόδιου εμπορίου

-Την ευθύνη οδοστρώματος εντός σχεδίου και οικισμών (διαγραμμίσεις, συντήρηση κλπ)

Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 

 

 

Σημαντική καινοτομία

Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής προς επίλυση των προβλημάτων προς όφελος των Δημοτών, αλλά συγχρόνως και για την αξιοποίηση του αξιόμαχου δυναμικού των συνεργατών, η κα Δήμαρχος, υλοποίησε το θεσμό των Εντεταλμένων Συμβούλων, δηλαδή Συμβούλων με ειδικές αρμοδιότητες, όπως αναλύονται παρακάτω:

1) κ. Παπανικολάου Ιωάννης: Εντεταλμένος Σύμβουλος αναλαμβάνει την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων του Δήμου  σε:

 • Θέματα προβολής και Τουρισμού
  • Στη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
  • Στην αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου
  • Στην πρόσκληση επενδυτών για την ανάπτυξη του  Δήμου Ερέτριας

 

2) κ. Βίλλας Προκόπης: Εντεταλμένος Σύμβουλος  αναλαμβάνει

       I.         Το συντονισμό των δράσεων του Δήμου, ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Ερέτριας, να επιλύονται ταχύτατα τα τυχόν προβλήματα, και να υπάρχει η καλύτερη δυνατόν συνεργασία τους με το Δήμο και τις υπηρεσίες του.

      II.         Την εποπτεία και συντονισμό των δράσεων του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Σέττας και συγκεκριμένα των δράσεων που σχετίζονται με:

 • Τη διαχείριση απορριμμάτων
 • Την επίβλεψη συντήρησης αγροτικής οδοποιίας
 • Το δημοτικό φωτισμό
 • Τη Συνεργασία με τον εκλεγμένο Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας και τους φορείς και συλλόγους της περιοχής

 

3) κ. Παρασκευάς Γεώργιος: Εντεταλμένος Σύμβουλος  αναλαμβάνει την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Γυμνό και συγκεκριμένα των δράσεων που σχετίζονται με:

       I.         Τη διαχείριση απορριμμάτων

      II.         Την επίβλεψη συντήρησης αγροτικής οδοποιίας

     III.         Το δημοτικό φωτισμό

   IV.         Τη Συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο και τους φορείς και συλλόγους της περιοχής

 

4) κ. Μίγγος Δημήτριος: Εντεταλμένος Σύμβουλος  αναλαμβάνει την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων του Δήμου σε  θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, αλιείας), ιδιαίτερα σε δράσεις που σχετίζονται με:

       I.         Τη συγκέντρωση στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την  εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

      II.         Τη διαχείριση βοσκοτόπων.

     III.         Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.

   IV.         Τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.

    V.         Την προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.

   VI.         Την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

  VII.         Τη συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.

 VIII.         Την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο  γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.

 

5) κ. Βράκας Ιωάννης: Εντεταλμένος Σύμβουλος αναλαμβάνει την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων του Δήμου σε  θέματα καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής κοινότητας Ερέτριας, σε συνεργασία με τον τοπικό Αντιδήμαρχο Ερέτριας.

 

 

Αναγνώστηκε 1116 φορές

Print Friendly, PDF & Email