Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση για την ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής

Μετά την επικύρωση  της εκλογής και την  ανακήρυξη της νέας Δημοτικής αρχής , σύμφωνα με την υπ΄αριθ.  65 & 69/2014 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Χαλκίδας , καλείσθε  για την προβλεπόμενη  από το νόμο(άρθρο  52 του Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. Α ‘ 87 , «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» ) ορκωμοσία,   στο Δημοτικό Κατάστημα, Αρχαίου Θεάτρου 1 ,  στην Ερέτρια  , σε δημόσια  συνεδρίαση , στις 24 Αυγούστου  2014 , ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ

 

Το κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το διαβάστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕ ΑΣ ΔΗΜ ΑΡΧΗΣ

 

 

 

Αναγνώστηκε 559 φορές

Print Friendly, PDF & Email