Τρίτη 24 Απρίλιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 11 – 04 – 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αρχαίου Θεάτρου 1
Τ.Κ.: 34008 Ερέτρια
Πληροφορίες: Αικατερίνη Γεωργιάδη – Καλογιάννη
Τηλ.: 22290 64764
FAX: 22290 62218
Email: eretriad@otenet.gr
Ερέτρια, 11.04.2018
Αρ. Πρωτ.: 3168

ΠΡΟΣ:
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας την 11η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 , με τα παρακάτω έκτακτα θέμα ημερήσιας διάταξης:
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018, Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Λήψη Απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
α. για την προστασία της Δημόσιας Υγείας καθώς ολοκληρώθηκε η προηγούμενη Προγραμματική Σύμβαση για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας
β. προκειμένου να συμπεριληφθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, στη Συνεδρίαση Δ.Σ. του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 12 Απριλίου 2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΕΚΑ

Αναγνώστηκε 31 φορές

Print Friendly, PDF & Email