Τρίτη 24 Απρίλιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 12 – 04 – 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αρχαίου Θεάτρου 1
Τ.Κ.: 34008 Ερέτρια
Πληροφορίες: Αικατερίνη Γεωργιάδη – Καλογιάννη
Τηλ.: 22290 64764
FAX: 22290 62218
Email: eretriad@otenet.gr
Ερέτρια, 12.04.2018
Αρ. Πρωτ.: 3200

ΠΡΟΣ:
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67, παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας την 12η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, σε επανάληψη της διαδικασίας, καθώς με την υπ. αρίθμ.3168/11.04.2018 Πρόσκληση σε Δ.Σ., δεν επετεύχθη απαρτία. Τα θέματα της ημερήσιας έχουν ως εξής:
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018, Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Λήψη Απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
α. για την προστασία της Δημόσιας Υγείας καθώς ολοκληρώθηκε η προηγούμενη Προγραμματική Σύμβαση για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας
β. προκειμένου να συμπεριληφθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, ως απαιτείται το συντομότερο δυνατό στη Συνεδρίαση Δ.Σ. του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΕΚΑ

Αναγνώστηκε 25 φορές

Print Friendly, PDF & Email