Παρασκεύη 21 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Τ.Κ. : 34008 Ερέτρια
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλ : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια 15-01-2015
Αριθ. Πρωτ. 361

 

 

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 καλείστε να προσέλθετε στην  1η δημόσια τακτική  συνεδρίαση του έτους 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στην  Ερέτρια  την 21η Ιανουαρίου  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00  μ. μ  για   τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ορισμός δημοτικού συμβούλου μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Π.Δ   28/80.Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2015 κατά τις διατάξεις της υπ’αριθμ.11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου
 4. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41€. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.
 5. Ορισμός μελών επιτροπής εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου Ερέτριας. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.
 6. Ορισμός μελών της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (αρθ. 186 του ν.3463/2006). Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.
 7. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, εκμίσθωσης –εκποίησης δημοτικών ακινήτων. Εισηγητής :Ο Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας. Εισηγητής :ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 9. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού σχετικά με τη συγκρότηση της επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των λουτρικών εγκαταστάσεων της δικαιοδοσίας του Δήμου ως πολυσύχναστων ή όχι. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 10. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για τη  επιτροπή εκμίσθωσης θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής  σε χώρους της τοπική μας αρμοδιότητας. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 11. Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Ερέτριας. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 12. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ερέτριας. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 13. Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Ζαχαριά  Βασιλείου του  Αναστασίου. Εισηγητής :ο κ. Μίγγος Δημήτριος.
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπέδων και πεζοδρομίων Τ.Δ. Αμαρύνθου». Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης .
 15. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΕΤΡΙΑΣ για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή πλακοσκεπούς  επί της οδού Κακκαρά  στην Αμάρυνθο.» του Δήμου Ερέτριας. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Ιωάννης .
 16. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα να προσκυρωθεί στην ιδιοκτησία της εδαφικό τμήμα 45,17 τ.μ. στο Ο.Τ 78Α  του σχεδίου πόλεως Δ.Κ Γυμνού. Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ .Ιωάννης Λάμπρου.
 17. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Καταλληλότητας για απ’ ευθείας μίσθωσης αιθουσών  για την κάλυψη αναγκών του 12/θέσιου Δημοτικού σχολείου. Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Λάμπρου.
 18. Λήψη απόφασης περί λύσεως μίσθωσης δημοτικού ακινήτου κατόπιν εγγράφου καταγγελίας αυτής Κούκη Παναγιώτη. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 19. Λήψη απόφασής περί σύμβασης με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη σύσταση Κέντρου Επαγγελματικής  Κατάρτισης . Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
 20. Λήψη απόφασης για την ίδρυση Τεχνικού Λυκείου στην Ερέτρια. Η Δήμαρχος κα Αμφιτρίτη Αλήμπατε.
 21. Τροποποίηση  Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 22. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμών της Τράπεζας Ελλάδος .Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 23. Έγκριση της υπ’αριθμ.50/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Ερέτριας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2014. Εισηγητής :ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Μεταξάς Νικόλαος.
 24. Καθορισμό χώρου σύγκλισης επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου . Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου

Μιλτιάδης Γιακουβάκης

 

Αναγνώστηκε 410 φορές

Print Friendly, PDF & Email