Σαββάτο 19 Ιανουάριου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (23 Δεκεμβρίου 2015)

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια   18-12-2015
Αριθ. Πρωτ.        13950

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 25η δημόσια τακτική συνεδρίαση του έτους 2015, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αμαρύνθου, την 23η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέματα ημερησίας διάταξης :

 

1. Ψήφιση του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Ερέτριας». Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.

 

2. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο : «Εκσυγχρονισμός, τηλεμετρία και αυτοματισμός των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ερέτριας» και με κωδικό MIS 379503. Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.

 

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Ερέτριας». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας.

 

4. Έγκριση 5ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου : «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ερέτριας». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας.

 

5. Διενέργεια κλήρωσης μέλους Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ερέτριας». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας.

 

6. Μεταφορά ημέρας διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς Ερέτριας από Σάββατο σε Κυριακή (σχετ. απόφ. 54/2015 Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 

7. Έγκριση Απολογισμού Οικ. Έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων». Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. Μεταξάς Νικόλαος.

 

8. Έγκριση 5ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων». Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. Μεταξάς Νικόλαος.

 

9. Έγκριση Έκθεσης Γ΄ Τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων». Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. Μεταξάς Νικόλαος.

 

10. Ψήφιση εξόδων φιλοξενίας. Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.

 

11. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 

12. Έγκριση 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 

13. Διάθεση ποσού της επιχορήγησης, ύψους 61.584,19 €, που αποδόθηκε στο Δήμο Ερέτριας, στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/09, για κάλυψη Λειτουργικών κ.λπ. Αναγκών. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 

14. Απροθυμία της Αγοράς ( Εμπορικών πιστωτικών ιδρυμάτων ) να χορηγήσει Δάνειο στο Δήμο Ερέτριας για την προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού (σχετική απόφαση Δ.Σ. 191/2015 περί έγκρισης Μελέτης). Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 

15. Υπαγωγή οφειλών Δήμου Ερέτριας στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄/2014) – Συμπληρωματική απόφαση της Α.Δ.Σ. 164/2015. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

 

 

 

Αναγνώστηκε 430 φορές

Print Friendly, PDF & Email