Παρασκεύη 21 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (24 Φεβρουαρίου 2016)

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια   15-2-2016
Αριθ. Πρωτ.          1458

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίαση του έτους 2016, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 24η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

 

1.Επικύρωση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016. Εισηγητής : Ο Δ/ντης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κοτρογιάννης Σταύρος.

 

2.Επικύρωση επιτροπής για την παραλαβή και βεβαίωση καλής εκτέλεσης κάθε είδους Εργασιών – Παροχών Υπηρεσιών έτους 2016. Εισηγητής : Ο Δ/ντης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κοτρογιάννης Σταύρος.

 

3.Επικύρωση επιτροπής παραλαβής γενικών υλικών, αναλωσίμων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2016. Εισηγητής : Ο Δ/ντης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κοτρογιάννης Σταύρος.

 

4.Επικύρωση επιτροπής παραλαβής μικρών υπηρεσιών, αξίας μέχρι 2.934,70 € και μικρών έργων – εργασιών συντήρησης, αξίας μέχρι 5.869,41 € έτους 2016. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 

5.Επικύρωση επιτροπής ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας παιδότοπων έτους 2016. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 

6.Επικύρωση επιτροπής για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων νομάδων έτους 2016. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 

7.Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.

 

8.Ορισμός εκπροσώπων στις Συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.

 

9.Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.

 

10.Αποδοχή και κατανομή ποσού 26.680,00 €, A’ Κατανομής Έτους 2016, για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ. Σταματούκος Σπυρίδων.

 

11.Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Σχολικού Έτους 2016 – 2017. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Μίγγος Δημήτριος.

 

12.Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων». Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. Μεταξάς Νικόλαος.

 

13.Έγκριση Έκθεσης Δ΄ Τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων». Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. Μεταξάς Νικόλαος.

 

14.Λήψη απόφασης για την αποδοχή αιτήματος χορήγησης προκαταβολής για το έργο : «Ασφαλτοστρώσεις πυρόπληκτων οικισμών Δ.Ε. Αμαρυνθίων». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας.

 

15.Παραλαβή μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική Αποτύπωση Νησιού Ονείρων του Δήμου Ερέτριας». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας.

 

16.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων» για την επίβλεψη μελέτης με τίτλο : «Περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων για έκδοση άδειας λειτουργίας γηπέδων Δήμου Ερέτριας» και της εργασίας : «Τοπογραφική Αποτύπωση Γηπέδων Δήμου Ερέτριας». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας.

 

17.Χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών, μετά την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου, του έργου : «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Αμμουδιώτισσα – Ξηροβούνι». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας.

 

18.Διενέργεια κλήρωσης μέλους Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Δ. Γυμνό». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας.

 

19.Διενέργεια κλήρωσης μέλους Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος από τα μηχανήματα πυρόσβεσης». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας.

 

20.Διενέργεια κλήρωσης μέλους Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας.

 

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανακατασκευή κτιρίου Δημαρχείου» του Δήμου Ερέτριας. Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας.

 

22.Έγκριση κανονιστικής απόφασης «Κυριακάτικης Αγοράς» Δ.Ε. Ερέτριας. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 

23.Έγκριση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ερέτριας (Σχετ. Απόφ. Π.Ζ. 10/2016). Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 

24.Έγκριση κανονιστικής απόφασης – χωροθέτησης περιπτέρων κατόπιν εισηγήσεων των Τ.Σ. του Δήμου Ερέτριας (Σχετ. Απόφ. Π.Ζ. 11/2016). Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 

25.Έγκριση Άδειας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων Καταστημάτων καθώς και Παρατάσεως Ωραρίου Λειτουργίας Αυτών στα όρια του Δήμου Ερέτριας (Σχετ. Απόφ. Π.Ζ. 12/2016). Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 

26.Έγκριση άδειας εκσκαφής οδών και κατάληψής τους για την υλοποίηση του έργου : »Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πυρόπληκτων οικισμών Δ.Ε. Αμαρυνθίων» (Σχετ. Απόφ. Π.Ζ. 16/2016). Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 

27.Έγκριση αιτήματος κατοίκου Καλλιθέας για ενοικίαση περιπτέρου στην Τ.Κ. Καλλιθέας. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 

28.Έγκριση τελών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ερέτριας (Σχετ. Απόφ. Ο.Ε. 19/2016). Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.

 

29.Περί αποδοχής σύμβασης μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης για ακίνητο κυριότητας του Δήμου Ερέτριας (Σχετ. Απόφ. Δ.Σ. 171/2015). Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 

30.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών χρηματικού καταλόγου. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 

31.Συζήτηση – Έγκριση «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (Το.Σ.Δ.Α.)». Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.

 

32.Καθορισμός χώρου επόμενης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

Αναγνώστηκε 623 φορές

Print Friendly, PDF & Email