Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης Οικονομοκής Επιτροπής 31 – 05 – 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια 26-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                 Αρ. πρωτ.:5387    

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής     Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’όψην την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 19η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 31 η  του μηνός  Μαΐου   του  έτους 2017 ημέρα Τετάρτη    και ώρα   12.30 μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων

Θέμα 2ον: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα 3ον  :Καθορισμός όρων διακήρυξης της Δημοπρασίας για την μεταβίβαση δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους

Θέμα 4ον :Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης έτους 2000 του παλαιού Δήμου Ερέτριας βάσει του πρακτικού της συνεδρίασης 20- Δ/23-11-09 Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Θέμα 5ον: Ορισμός Συμβολαιογράφου για την υπόθεση αποδοχής κληρονομιάς ακίνητης περιουσίας στην ΔΚ Καλλιθέας υπέρ του Δήμου Ερέτριας.

Θέμα 6ον : Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την «Τελεσιδικία   της υπ’ αριθμ.438/2013 πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας 1ο Τμήμα.(υπόθεση Άννας και Σταύρου Κοκκάλα).

                                                   

                                                         O Πρόεδρος

 

                                                         Mίγγος Δημήτριος

Αναγνώστηκε 369 φορές

Print Friendly, PDF & Email