Παρασκεύη 21 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22- 06 – 2018

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Ερέτρια   18-6-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                                           Αρ. πρωτ: 5029

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

                         ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής   Επιτροπής.

                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 20η  TAKTIKH    συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας  την 22η   του μηνός Ιουνίου   του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11.30 π.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον : Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2018 και  ψήφιση πιστώσεων.

Θέμα 2ον  : Έγκριση της υπ αρ.462/5027/18-6-2018 Απόφασης Δημάρχου( περί απευθείας ανάθεσης  για διάνοιξη δρόμων λόγω πλημμυρών).

Θέμα 3ον  :Καθορισμός τέλους κοινόχρηστων  χώρων για εκδηλώσεις στο Νησί των Ονείρων.

 Θέμα 4ον :  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

 

                                                            Ο  Πρόεδρος                      

 

                                                     Μίγγος Δημήτριος         

 

Αναγνώστηκε 70 φορές

Print Friendly, PDF & Email