Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23 – 05 – 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Ερέτρια 17-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                                                           Αρ. πρωτ.: 4947

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπ’όψην την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση

493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε,

να προσέλθετε στην 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 23η

του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ.  έτους 2017 και ψήφιση πιστώσεων .

Θέμα 2ον : Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική

υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα 3ον Αποδοχή εισήγησης του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας για την κατανομή κάλυψης δράσεων

πυροπροστασίας έτους 2017 και εισήγηση προς το ΔΣ για σχετική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

Θέμα 4ον : Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ ́αρ. 58/2017 διαταγής πληρωμής .

Θέμα 5ον: Ορισμός δικηγόρου στο υπ ́αρ. Β15/314 Κλητήριο Θέσπισμα στο Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας που αφορά υπόθεση του τέως Αντιδημάρχου

Βασιλείου Γούναρη.

Θέμα 6ον : Ορισμός δικηγόρου κατά της υπ αρ. 64/2016 αγωγής της ομορρύθμου εταιρείας « Κ. Γαρέφαλλος Ο.Ε» ενώπιον του Πρωτοδικείου Χαλκίδας

Θέμα 7ον: Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 για τις προμήθειες:

Α) «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού νέας τεχνολογίας για την υπηρεσία καθαριότητας»

Β) Προμήθεια τριών δεξαμενών νερού στην ΤΚ Σέττας

O Πρόεδρος

Mίγγος Δημήτριος

Αναγνώστηκε 225 φορές

Print Friendly, PDF & Email