Σαββάτο 24 Μάρτιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07 – 06 – 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια 2-6-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                 Αρ. πρωτ.:  5768

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής

    Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’όψην την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 20η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 7 η  του μηνός  Ιουνίου    του  έτους 2017 ημέρα Τετάρτη    και ώρα   12.30 μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων.

Θέμα 2ον: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα 3ον   :Ορισμός δικηγόρου στην υπ. αρ.κλήση ΚΛ 566/13-4-2017 των ιδιοκτητών ΚΥΕ Αμαρύνθου κατά των υπ αρ.91/2017, 92/2017, 93/2017, και 94/2017 Αποφάσεων Δημάρχου καθώς και της υπ. αρ.2/2017 Αποφάσεως Ποιότητας Ζωής

Θέμα 4ον:  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του διαγωνισμού «Ενιαία προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2017.

Θέμα 5ον  Έγκριση αμοιβών δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου.

                                                      

 

    

 

                                                           O Πρόεδρος

 

                                                         Mίγγος Δημήτριος

Αναγνώστηκε 163 φορές

Print Friendly, PDF & Email