Σαββάτο 24 Μάρτιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13 – 06 – 2017

                                                                                                               Αριθµός πρωτοκόλλου 6007/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια 9-6-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                              

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής

    Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’όψην την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 21η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 13 η  του μηνός  Ιουνίου    του  έτους 2017 ημέρα Τρίτη    και ώρα   12.30 μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων, ψήφιση πιστώσεων, έγκριση Δημοπράτησης, καθορισμός όρων Δημοπράτησης και Τευχών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ Δ.Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ»  .

Θέμα 2ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων, ψήφιση πιστώσεων, έγκριση Δημοπράτησης, καθορισμός όρων Δημοπράτησης και Τευχών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΓΥΜΝΟ» .

Θέμα 3ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων, ψήφιση πιστώσεων, έγκριση Δημοπράτησης, καθορισμός όρων Δημοπράτησης και Τευχών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ» .

 

Θέμα 4ον:  Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων, ψήφιση πιστώσεων, έγκριση Δημοπράτησης, καθορισμός όρων Δημοπράτησης και Τευχών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΕΡΕΤΡΙΑΣ»  

    

 

                                                          O Πρόεδρος

 

                                                         Mίγγος Δημήτριος

 

Αναγνώστηκε 109 φορές

Print Friendly, PDF & Email