Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10 – 07 – 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια  03-07-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                  Αρ. πρωτ:    7098

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 24η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 10η  του μηνός  Ιουλίου    του  έτους 2017 ημέρα Δευτέρα   και ώρα   12.30 μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:.

Θέμα 1ον: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα 2ον:  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών  για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Μαΐου –Ιουνίου  2017 και αποστολή αιτήματος στον Π.Ο.Υ   για σύνταξη σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Θέμα 3ον: Εισήγηση προς το Δ.Σ. σχετικά με την  9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 4 : Παράταση ημερομηνίας διεξαγωγής Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού νέας τεχνολογίας για την Υπηρεσία Καθαριότητας, λόγω ανωτέρας βίας – (Τροποποίηση της Α.Ο.Ε. 125/2017)

Θέμα 5ον : Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ένδικων μέσων κατά του Κατασχετηρίου της Ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ» (το οποίο εκδόθηκε δυνάμει της 265/2014 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας).

Θέμα 6ον : Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την υπόθεση κ. Γεωργίου  Παπαϊωάννου.

Θέμα 7ον Συγκρότηση επιτροπής  προμηθειών σύμφωνα με το Ν.4412/2016 α)διενέργειας  διαγωνισμού και  αξιολόγησης προσφορών β)αξιολόγησης ενστάσεων .

 

                                                          O Πρόεδρος

 

                                                         Mίγγος Δημήτριος

 

Αναγνώστηκε 161 φορές

Print Friendly, PDF & Email