Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18 – 07 – 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια  14-7-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                 Αρ. πρωτ:    7598

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 26η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 18η   του μηνός  Ιουλίου    του  έτους 2017 ημέρα Τρίτη   και ώρα   12.00  μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

.

Θέμα 1ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων

Θέμα 2ον Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων

Θέμα 3ον Λήψη απόφασης για πληρωμή δικαστικών αποφάσεων εις βάρος του Δήμου

Θέμα 4ον Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση για πειθαρχική διαδικασία που αφορά υπάλληλο του Δήμου.

Θέμα  5ον :Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου αναφορικά με την δυνατότητα  άσκησης έφεσης και τυχόν Τελεσιδικία της υπ αρ.222/2015 πρωτόδικης απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (υπόθεση Αριστείδη  Μπουρνάκα )

 

                                                        O Πρόεδρος

 

                                                         Mίγγος Δημήτριος

 

Αναγνώστηκε 172 φορές

Print Friendly, PDF & Email