Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26 – 07 – 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια  21-7-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                     Αρ. πρωτ:   7879

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικης  Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 27η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 26η   του μηνός  Ιουλίου    του  έτους 2017 ημέρα Τετάρτη   και ώρα   12.00  μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων

Θέμα 2ον  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα 3ον Σύνταξη έκθεσης  β΄Τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Θέμα 4ον :Έγκριση  πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων Ελαιολιπαντικών έτους 2017».

Θέμα 5ον :Απόφαση για πληρωμή δικαστικών αποφάσεων.

Θέμα 6ον :Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση στις υπ αρ.322/2017 και 323/2017 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας που αφορούν υποθέσεις Γεωργίου Κάλφα και Ευάγγελου Κάλφα αντίστοιχα.

Θέμα 7ον :Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για μεταφορά οχημάτων στο Δήμο Ερέτριας και ορισμός υπολόγου.

                                                            O Πρόεδρος

 

                                                         Mίγγος Δημήτριος

Αναγνώστηκε 118 φορές

Print Friendly, PDF & Email