Τρίτη 21 Νοέμβριου 2017

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 31 – 10 – 2017

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια  26-10-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                 Αρ. πρωτ: 12269

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 38η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την  31η    του μηνός   Οκτωβρίου του  έτους 2017  και ώρα  11.00     μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα  2ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων.

Θέμα 3ον : Εφαρμογή της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Ερέτριας

Θέμα 4ον: Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2018 το οποίο καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 183/1-9-2017  Α.Ο.Ε., μετά την τελική διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Θέμα 5ον: Απόδοση Λογαριασμού υπολόγου του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Β 884/2017.

Θέμα  6ον : Ορισμός δικηγόρου στην υπ αρ. 2131/14-7-2017 κλήση που άσκησε η «Α.Ε ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Θ΄Τμήματος.

                                                                                                 Ο  Πρόεδρος                      

 

                                                                                             Μίγγος Δημήτριος                    

Αναγνώστηκε 38 φορές

Print Friendly, PDF & Email