Τρίτη 21 Νοέμβριου 2017

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17 – 11 – 2017

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια  13-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                Αρ. πρωτ: 12970

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής     Επιτροπής

 

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την   17η   του μηνός  Νοεμβρίου  του  έτους 2017  ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.00  π.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα  2ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων.

Θέμα 3ον :Εισήγηση στο Δ.Σ περί 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

 

                                               Ο  Πρόεδρος                      

 

                                             Μίγγος Δημήτριος                    

 

Αναγνώστηκε 34 φορές

Print Friendly, PDF & Email