Σαββάτο 24 Μάρτιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτρόπης

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ερέτρια    22-02-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                       Αρ. πρωτ:     1653   ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                    

                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην Τακτική 7η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας  την 26η του μηνός Φεβρουαρίου  του  έτους 2018,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  12.00  π.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα 2ον : Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών αιτημάτων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων

Θέμα 3ον : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του διαγωνισμού «Ενιαία Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2018»

Θέμα 4ον:  Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2018 και  ψήφιση πιστώσεων.

 

                                                        Ο  Πρόεδρος                      

 

                                                 Μίγγος Δημήτριος         

 

Αναγνώστηκε 41 φορές

Print Friendly, PDF & Email