Σαββάτο 24 Μάρτιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 06 – 03 – 2018

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Ερέτρια    1-3-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  

 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ                                                                                           Αρ. πρωτ:    1862                       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής     Επιτροπής

                    

                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην Τακτική 8η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας  την 6η του μηνός  Μαρτίου του  έτους 2018,  ημέρα  Tρίτη και ώρα  12.00  μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα 2ον : Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2018 και αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης

Θέμα 3ον :  Έγκριση Σχεδίων Ανάληψης Υποχρεώσεων  για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018, έγκριση έκδοσης  Χ.Ε Προπληρωμής και Ορισμός  Υπολόγων 

Θέμα 4ον:  Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2018 και  ψήφιση πιστώσεων.

Θέμα 5ον : Ορισμός δικηγόρου στην  υπ αρ. ΚΛ136/29-1-2018,   που  αφορά υπόθεση (33)  εργαζομένων του Δήμου .

Θέμα  6ον :  Ορισμός δικηγόρου για συζήτηση  στην  υπ αρ.85/2014 έφεση του Δήμου Ερέτριας κατά του Γεωργίου Μπουρδαρά.

Θέμα 7ον : Έγκριση της υπ αρ. 79/2018 απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με το αρθ. 58 του Ν.3852/2010.

 

                    Ο  Πρόεδρος                      

 

                       Μίγγος Δημήτριος         

 

Αναγνώστηκε 40 φορές

Print Friendly, PDF & Email