Σαββάτο 24 Μάρτιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 15 – 03 – 2018

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Ερέτρια   9-3-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                                              Αρ. πρωτ: 2163

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

                         ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής                    

                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην Τακτική 9η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας  την 15η του μηνός  Μαρτίου του έτους 2018,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00  μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων.

Θέμα 2ον : 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Θέμα 3ον :  Έγκριση Ισολογισμού –Απολογισμού 2016

Θέμα 4ον : Ορισμός δικηγόρων  για υποθέσεις του Δήμου.

Θέμα5ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2018 και  ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο  Πρόεδρος                      

 

 Μίγγος Δημήτριος         

 

Αναγνώστηκε 31 φορές

Print Friendly, PDF & Email