Παρασκεύη 21 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (26 Αυγούστου 2016)

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια  22-8-2016
Αριθ. Πρωτ.             8561

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 17η δημόσια τακτική συνεδρίαση του έτους 2016, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 26η Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις Πυρόπληκτων Οικισμών ΔΕ Αμαρυνθίων». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας.

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Αναπλάσεις πυρόπληκτων Οικισμών Δ.Ε. Αμαρυνθίων». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας.

3. Παραλαβή του φακέλου του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ Ερέτριας» από τον Δήμο Χαλκιδέων / Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Εκτέλεσης Έργων και Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης πρώην ΤΥΔΚ καθώς και του τμήματος Προγραμματισμού. Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας.

4. Εκδίκαση ένστασης του Ντοβίνου Ευάγγελου, αναδόχου του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πυρόπληκτων οικισμών Δ.Ε. Αμαρυνθίων κατά του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας. 

5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Πυρόπληκτων Οικισμών Δ.Ε. Αμαρυνθίων». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας. 

6. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων πυρόπληκτων Οικισμών Δ.Ε. Αμαρυνθίων». Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας. 

7. Έγκριση παράτασης στα πλαίσια ολοκλήρωσης εκπόνησης της μελέτης: Σύνταξη Γεωτεχνικής μελέτης και γνωμάτευση προσδιορισμού φέρουσας ικανότητας προς την εξυγίανση θεμελίωσης περιβάλλοντος χώρου του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου». Εισηγητής: Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας. 

8. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Αμμουδιώτισσα – Ξηροβούνι». Εισηγητής: Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας. 

9. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων και πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων επί της δευτερεύουσας Ε.Ο. Χαλκίδας – Λέπουρων. Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας. 

10. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην ιδιοκτησία του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., λόγω του ότι αφορά εγκατάσταση κοινής ωφέλειας. Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας. 

11. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην ιδιοκτησία των Κακαβά Ιωάννη και Κακαβά Πέτρου. Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας. 

12. Επικύρωση αιτήματος του Δήμου Ερέτριας για ενίσχυση της αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων στον περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α., λόγω έκτακτης ανάγκης. Εισηγητής : Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερέτριας. 

13. Αναγκαιότητα για την ενοικίαση απορριμματοφόρων. Εισηγητής : Ο Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Σουγιουλτζής Δημήτριος. 

14. Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας. Εισηγητής : Ο Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Σουγιουλτζής Δημήτριος. 

15. Αδυναμία Υπηρεσιών του Δήμου να εκτελέσουν τον καθαρισμό των χόρτων για την Πυροπροστασία. Εισηγητής : Η Δημοτική Υπάλληλος, κ. Καρκαλέτση Αικατερίνη. 

16. Έγκριση Απόφασης 111/2016 για την αναπροσαρμογή τιμολογίου ύδατος της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας. Εισηγητής : Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Λάμπρου Ιωάννης. 

17. Έγκριση Έκθεσης Β΄ Τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων». Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. Μεταξάς Νικόλαος. 

18. Έγκριση Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Οικ. Έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας «Δαφνηφόρος Απόλλων». Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. Μεταξάς Νικόλαος. 

19. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 για την «Επιχορήγηση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Δήμου Ερέτριας». Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη. 

20. Αποδοχή και κατανομή ποσού 25.400,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Έτους 2016 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Μίγγος Δημήτριος. 

21. Επανέγκριση Έκθεσης Δ΄ Τριμήνου 2015 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (σχετική η Α.Ο.Ε. 95/2016). Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη. 

22. Διόρθωση του Πίνακα 3 της Έκθεσης Α΄ Τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 89/2016 του Δ.Σ., λόγω επικαιροποίησης του Μητρώου Δεσμεύσεων (σχετική η Α.Ο.Ε. 96/2016). Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη. 

23. Έγκριση Έκθεσης Β’ Τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (σχετική η Α.Ο.Ε. 97/2016). Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη. 

24. Επιχορήγηση συλλόγων για δράσεις Πυροπροστασίας – Ψήφιση Πίστωσης Προϋπολογισμού. Εισηγητής : Η Δημοτική Υπάλληλος, κ. Καρκαλέτση Αικατερίνη. 

25. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Κ. Ερέτριας. Εισηγητής : Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Φουσέκα Μαρία. 

26. Αίτημα για απασχόληση ασκούμενων ΟΑΕΔ. Εισηγητής : Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Φουσέκα Μαρία. 

27. Ψήφισμα για την εκστρατεία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με στόχο τον περιορισμό του καπνίσματος και σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους για λόγους υγείας. Εισηγητής : Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Φουσέκα Μαρία.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΕΚΑ

 

Αναγνώστηκε 534 φορές

Print Friendly, PDF & Email