Κυριακή 18 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Πρόσληψη Καθαρίστριας για το έτος 2016 – 2017

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Ερέτρια:    2/2/2017   

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 5

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση    : Τιμοκράτους Φανοκλέους                                                      

Ταχ. Κωδ.     :  34008

Πληροφορίες:  Αγγελοπούλου Αθανασία

Τηλ.              :  22290 61741

Fax                :  22290 61741                  

 Emai             : sxeperet@otenet.gr                                    

 

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας για το σχολικό έτος 2016-2017, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το Γυμνάσιο Γυμνού.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας, (τηλ. 2229061741) μέχρι και την Πέμπτη 9/2/2017.

 

 Δικαιολογητικά:

– Αίτηση

– Φωτοτυπία ταυτότητας

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει η ενδιαφερομένη υπογράψει σύμβαση για   

  καθαριότητα άλλου σχολείου.

– Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας εφόσον υπάρχει.

– Εκκαθαριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.                                                                                   

 

                                                                                     Ο  Πρόεδρος

                                                                           Σταματούκος  Σπυρίδων

Αναγνώστηκε 167 φορές

Print Friendly, PDF & Email