Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ερέτρια 24-10-2014

 

 

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας ενημερώνει ,ότι σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν.4257/2014(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και την τροποποίηση άρθρου 24 του Ν.4304/2014 ( ΦΕΚ 234/23.10.2014 τεύχος Α’ ), προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως  30/10/2014 συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ,τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες. Συγκεκριμένα:

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύναται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν.3801/2009.

Β. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύναται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

  1. Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό(100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε εικοσιτέσσερις (24)  δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη  των εκατό (100) ευρώ.
  2. Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)  από τις κατά ΚΕΔΕ   προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  3. Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής  και των προστίμων.
  4. Για οφειλές  από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό  δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι   30-11-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση ,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εσόδων Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ερέτριας, στο Δημοτικό κατάστημα Ερέτριας (τηλ.2229350115) και της Αμαρύνθου (τηλ.2229036275).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΩΚΟΣ

 

Αναγνώστηκε 601 φορές

Print Friendly, PDF & Email