Σαββάτο 19 Ιανουάριου 2019

Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

 Ξεκίνησε η διαδικασία για τη χορήγηση (ανανέωση και έκδοση νέων) Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) έτους 2015, μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)..

 

Για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων, ημερομηνία λήξης ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2016.

 

Α. Δικαιούχοι Δελτίου Μετακίνησης

 

Άτομα με Αναπηρίες:

–        Ελληνικής υπηκοότητας,

–        υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ε.Ο.Χ.),

–        υπήκοοι των Κρατών  που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ.4017/59(ΦΕΚ246/59τ.Α’),

–        υπήκοοι Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,

–        αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ.3989/1959,ΦΕΚ 201Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν.389/1968,ΦΕΚ125Α΄),

–        δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα

έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,

 

1.    Στους δικαιούχους παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης, -και εφ’ όσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα 

–     με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας  της Περιφερειακής τους Ενότητας (Εύβοιας), δωρεάν

 

με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ήτοι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 προσαυξανόμενο κατά 5.6000 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω)

[Οι ολικά τυφλοί (Ν.958/1979,Α΄191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.]

 

2.    Στους δικαιούχους παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης, -και εφ’ όσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα 

–      σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ, με μεμειωμένο εισιτήριο κατά 50%

 

ανεξάρτητα εισοδηματικών κριτηρίων

 

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

Τα  Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν:

 

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου ή  του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
 
2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον  67%). Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή τοδιατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους. β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον .γ.  Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων, να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι  είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 
3.Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
 
4.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
 
6.Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.
 
7.Οι δικαιούχοι  των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του  εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο φορολογικό έτος (2014).

Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των23.000 ευρώ ατομικό και 29.000 ευρώ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία  67% και άνω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με  έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

 8.Όσοι προσέρχονται στο ΚΕΠ με τα ανωτέρω δικαιολογητικά για να λάβουν δελτίο μετακίνησης, εφόσον κριθούν δικαιούχοι, απαραίτητο είναι να προσκομίζουν το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου, ο αρμόδιος υπάλληλος που χορηγεί το δελτίο μονογράφει σημειώνοντας και την ημερομηνία παράδοσης αυτού και το σφραγίζει προκειμένου να ελέγχεται η περίπτωση πολλαπλής χορήγησης δελτίου στον ίδιο δικαιούχο.

.

Γ. Χορήγηση δελτίων

 

Tα δελτία χορηγούνται στους δικαιούχους και από τα ΚΕΠ, μέχρι 31-1-2016.

 

Κάθε Δελτίο Μετακίνησης περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

1)    Διάρκεια ισχύος,ήτοι από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι31-12-

2016.

2)   Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου.

3)   ΑριθμόκαιημερομηνίαγνωμάτευσηςΥγειονομικήςΕπιτροπής.

4)   Ποσοστό  αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς.

5)   Δ/νση κατοικίας και πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου.

Στην πίσω πλευρά γράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως και σφραγίζεται από τηνΥπηρεσία η ένδειξη:

«ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ  50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ»

 

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλ. για το έτος 2015 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2016) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

Αναγνώστηκε 430 φορές

Print Friendly, PDF & Email