Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 20ης Φεβρουαρίου

 

         ΕΘΝΟΣΗΜΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση:  Αρχαίου Θεάτρου 1

Τ.Κ.:  34008 Ερέτρια

Πληροφορίες: Αικατερίνη Γεωργιάδη – Καλογιάννη

Τηλ.: 22290 64764

FAX: 22290 62218    

Email: eretriad@otenet.gr

                      Ερέτρια, 15.02.2017

                      Αρ. Πρωτ.: 1539

 

ΠΡΟΣ:

 • Την κ. Δήμαρχο

 • Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 • Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

 • Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

 • Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας

 • Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

                                                                                ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 2η δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του έτους 2016, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 20η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Περί 1ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Μίγγος.

 2. Περί  2ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Μίγγος.

 3. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού για δαπάνες στα πλαίσια της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Μίγγος.

 4. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων έτους 2017. Εισηγητής: Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, κ. Μαρία Φουσέκα

 5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του ν.4412/2016 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Μίγγος.

 6. Συγκρότηση επιτροπών  παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του ν.4412/2016 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Μίγγος.

 7. Περί ορισμού μελών Δ.Σ  για την συγκρότηση επιτροπών. Εισηγητής: Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, κ. Μαρία Φουσέκα.

 8. Περί ορισμού μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Εισηγητής: Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, κ. Μαρία Φουσέκα.

 9. Νομιμοποίηση – Επικαιροποίηση  εκπροσώπων  του  Δήμου  για  τα Πιστωτικά  Ιδρύματα. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Μίγγος.

 10. Αποδοχή αίτησης Ανδρέα Πράκουρα για εξόφληση του με περιορισμό απαιτήσεως (απόφαση εφετείου 1330/2015, απόφαση ΟΕ 58/2016 αποδοχής γνωμοδότησης δικηγόρου). Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Μίγγος.

 11. Περί έγκρισης ή µη, της Μελέτης Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης & Σκοπιμότητας µε τίτλο : «Master Plan: Πρότασης Χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου. Εισηγητής : Η Δήμαρχος Ερέτριας, κ. Αμφιτρίτη Αλημπατέ

 12. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Εισηγητής : Η Δήμαρχος Ερέτριας, κ. Αμφιτρίτη Αλημπατέ

 13. Αποδοχή Σχεδίου για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ). Εισηγητής : Η Δήμαρχος Ερέτριας, κ. Αμφιτρίτη Αλημπατέ  

 14. Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερέτριας και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας.  και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Εισηγητής : Η Δήμαρχος Ερέτριας, κ. Αμφιτρίτη Αλημπατέ

 15. Αποδοχή- έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο «Συνολική Βελτίωση και ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Οικισμού Γυμνό» Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Σπυρίδων Σταματούκος

 16. Περί ανάκλησης της δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου για την ανέγερση του Ειρηνοδικείου Ερέτριας. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Σπυρίδων Σταματούκος

 17. Έγκριση Μελέτης του έργου με τίτλο: «Επισκευή Πεζοδρομίων και κρασπέδων Δ.Κ. Αμαρύνθου». Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Σπυρίδων Σταματούκος

 18. Ορισμός μέλους Επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση πέτρινου Δημοτικού Σχολείου» Αμαρύνθου και έγκριση συγκρότησης αυτής. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Σπυρίδων Σταματούκος

 19. Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΕΠΑΛ. Εισηγητής : Η Δήμαρχος Ερέτριας, κ. Αμφιτρίτη Αλημπατέ

 20. Παράταση προγράμματος βοήθεια στο σπίτι 2017. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ., κ. Νικόλαος Μεταξάς

 21. Περί έγκρισης του αιτήματος τροποποίησης του κατασταστικού σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας με την επωνυμία «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» (Φ.Ε.Κ. 3192/Β΄/30.11.2012) ως προς τους πόρους του σε συνέχεια της υπ.αριθμ. 12/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας. Εισηγητής: Η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Φουσέκα Μαρία

   

                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                                                ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΕΚΑ

Αναγνώστηκε 388 φορές

Print Friendly, PDF & Email