Κυριακή 09 Μάιου 2021

Επιχείρηση

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα έχει σαν σκοπό να εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις της πόλης. Μέσα από αυτήν μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος μας, να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Άδεια καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

 • Αφορά άδεια καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εντός μόνο των καταστημάτων των καθοριζομένων από το άρθρο 37 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.

Ι. ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΙI. ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α. Δικαιολογητικά Προέγκρισης

Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υποβάλλει:

 • Aίτηση προς τον Δήμο (έντυπο 1). Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το είδος και την τοποθεσία του Καταστήματος.
 • Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος
 • Κανονισμό της Πολυκατοικίας, εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86 της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών, στις οποίες θα αναγράφονται τα εξής: « Ως ιδιοκτήτης, με ποσοστό ………%, του κτίσματος επί της οδού …….., δηλώνω ότι δεν υπάρχει κανονισμός και επιτρέπω τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος του (όνομα/επωνυμία) ….ως ….(είδος καταστήματος)…»
 • Το προβλεπόμενο από την 61167/2007 ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2438/28-12-07 παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου), αξίας 185 €
 • Άδεια διαμονής για άσκηση Ανεξάρτητης Οικονομικής Δραστηριότητας για υπηκόους ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού. Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για υπηκόους ξένου κράτους μέλους Ε.Ε.

Διαδικασία:
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Δημαρχιακή Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος της Προέγκρισης.

Β. Δικαιολογητικά για την έγκριση άδειας

Όταν η Δημαρχιακή Επιτροπή προεγκρίνει, υποβάλλεται αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους, με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), με τα εξής δικαιολογητικά :

 • Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την Εφορία.
 • Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης μόνο των χώρων του καταστήματος σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα. Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου.
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ( πρωτότυπη ), συνοδευόμενη από τη μελέτη πυρασφάλειας .
 • Λογαριασμό της ΔΕΗ.
 • Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ σφραγίδα ηλεκτρολόγου.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία) (Έντυπο 3) σε αντικατάσταση του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει».
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει τα εξής: ‘‘Δηλώνω υπεύθυνα ότι το κατάστημά μου πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ.1107414/1491/Τα & ΕΦ Υπουργικής Απόφασης, και εκτός αυτού υπάρχει δυνατότητα χρήσης ……… Η/Υ ».
 • Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως επιτηδεύματος ή μεταβολή.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής.

Σημείωση:
Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ

Αν πρόκειται για εταιρεία ή σωματείο,να προσκομισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

 • Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ (από τη σύσταση μέχρι και σήμερα)
 • Το καταστατικό της εταιρείας ή του Σωματείου και η βεβαίωση εγγραφής στο Πρωτοδικείο για ΟΕ, ΕΕ και Σωματεία (Αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 • Για τους εκπροσώπους των ΑΕ και ΕΠΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 6, 7, 8, 9 και 11
 • Για κάθε έναν από τους εταίρους των ΟΕ και ΕΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 6 και 8 και για τους διαχειριστές, επιπλέον, τα 7, 9 και 11
 • Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού υπευθύνου για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3037/02 και της 1107414/1491/Τα και ΕΦ /03 ΚΥΑ. Για τον υπεύθυνο να προσκομισθούν επίσης τα υπό στοιχεία 7, 8,11 και δήλωση αποδοχής του ορισμού του
 • Προκειμένου περί Σωματείων να προσκομισθούν : α) Για τον Πρόεδρο, το πρακτικό ορισμού του ως Προέδρου και τα δικαιολογητικά 6, 7, 8, 9 και 11, β) Για τον οριζόμενο από το ΔΣ ως υπευθύνου για την τήρηση των διατάξεων, το πρακτικό ορισμού του ως υπευθύνου, τη δήλωση αποδοχής του ορισμού του και τα δικαιολογητικά 7, 8 και 11 [Η αίτηση να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και να συνυπογράφεται, απαραιτήτως, από τον υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3037/02 και της ΚΥΑ αρ. 1107414/1491/ Τα & ΕΦ]

Προσοχή:
Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή (εφόσον δεν υπογράφονται επί τόπου)

Τα απαιτούμενα φωτοτυπημένα αντίγραφα δικαιολογητικών (πχ ταυτότητα, μισθωτήριο, κλπ) να είναι επικυρωμένα.


Άδεια λειτουργίας για καταστήματα με μουσικά όργανα

Δικαιολογητικά αδειών καταστημάτων μουσικών οργάνων:
 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Ακριβές φωτ/φο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος
 • Ακριβές φωτ/φο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με τα μουσικά όργανα που θα χρησιμοποιηθούν στο κατ/μα (περιγραφή)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού (κατασκευαστή), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι η αίθουσα του κατ/τος είναι κατάλληλα κατασκευασμένη και παρέχει πλήρη ηχοαπομονωτική ικανότητα και να δηλώνεται η αποτελεσματικότητά της, συνοδευόμενη με τεχνική έκθεση
 • Δημοτική ενημερότητα από τα γραφεία του Δήμου με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ.
 • Άδεια από την Α.Ε.Π.Ι. για την Δημόσια εκτέλεση μουσικών συνθέσεων
 • Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες

Για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

 • Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου (έντυπη από την Υπηρεσία μας).
 • Διάγραμμα κάλυψης της ευρύτερης περιοχής (απόσπασμα σχεδίου πόλης) το οποίο θα καλύπτει τα γειτνιάζοντα οικοδομικά τετράγωνα και θα είναι σημειωμένη η θέση του κατ/τος ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες λειτουργίες που επηρεάζονται από το υπό ίδρυση κατάστημα (π.χ. σχολεία, εκκλησίες, νοσοκομεία, κλινικές, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες αθλητικούς χώρους κ.α. τα οποία ο μηχανικός θα σημειώνει σε υπόμνημα πάνω στο διάγραμμα κάλυψης)
 • Τεχνική έκθεση Μηχανικού η οποία θα φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του και θα αναφέρει: α) αν βρίσκεται σε ζώνη όπου επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση, όπως προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο ή τυχόν διάταγμα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων γης, β) αν βρίσκεται εντός οικισμού που έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός ή σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε κτίριο διατηρητέο κ.λπ. και τίθενται εκ του λόγου αυτού ειδικότεροι περιορισμοί, γ) εάν βρίσκεται σε αιγιαλό και παραλία, σε δασική περιοχή και αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο, δ) εάν το κατάστημα ανήκει στην κατηγορία όσων διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 180/79, εάν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείου κ.λπ
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:
  Αν είναι πολυκατοικία ή όχι
  Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.
  Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του κατ/τος. Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο.
 • Παράβολο (58,69) euro το οποίο θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. (Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.12172/22-3-2002 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος).

Η προέγκριση της Δημαρχιακής Επιτροπής δεν υποκαθιστά την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος και σε κάθε περίπτωση το κατ/μα λειτουργεί νόμιμα μετά τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται μαζί με τα δικαιολογητικά να προσκομίζει και ένα φάκελο με πτερύγια.


Άδεια υπαίθριου εμπορίου – Μικροπωλητή

 

Η άδεια μικροπωλητή δίδεται μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για έκδοση νέων αδειών.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

 • Δικαιούχοι άδεια από το συνολικό αριθμό των αδειών που χορηγούνται κατά σειρά προτεραιότητας, είναι τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι άνεργα και έχουν υποβάλλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
 • Μέχρι ποσοστό 10%, άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί
 • Μέχρι ποσοστό 15%, πολύτεκνοι και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α’)
 • Μέχρι ποσοστό 10%, άτομα με αναπηρία πάνω από 50%, εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα
 • Μέχρι ποσοστό 5%, γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
 • Μέχρι ποσοστό 10%, ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο

Οι υπόλοιπες άδεις που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το Νομαρχιακό, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση.
Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.

Δικαιολογητικά

 • Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, με δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες αυτού και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι, δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς, καθώς και ότι πληροί την προϋπόθεση της πρώτης περίπτωσης.
 • Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος τριών τελευταίων ετών.
 • Πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ο αιτών ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων (α-στ’) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005.

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση της οικείας ΔΥΟ περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47Α’) και 1642/1986 (125Α’) και καταβολής του προβλεπόμενου από το Ν. 2214/19974 φόρου.
 • Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών.

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για κέντρα διασκέδασης δυναμικότητας άνω των 200 καθισμάτων

 • Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας ενδιαφερομένου
 • Οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το κατ/μα, όπου θα προσδιορίζεται η χρήση του μισθίου, θα είναι επικυρωμένο και θεωρημένο από την Εφορία.
 • Φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας, επικυρωμένη.
 • Τέσσερα (4) σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος, από Διπλωματούχο Μηχανικό ή Υπομηχανικό, κλίμακας 1:50.
  Σ’αυτά να απεικονίζονται όλοι οι χώροι του κατ/τος, ο προορισμός του κάθε χώρου, όπως π.χ. χώρος πελατών, πίστα, μπαρ, κουζίνα κ.λ.π, οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, οι διαστάσεις αυτών, το εμβαδόν και το ωφέλιμο εμβαδόν, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον συντάξαντα μηχανικό (θεωρημένα από την Πολεοδομία).
 • Τέσσερα σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά) στα οποία να φαίνεται η θέση του ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το κατ/μα σε σχέση με τις γύρω οικοδομές, οδούς κ.λπ.
 • Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων πελατών σε αναλογία 1:6 που θα απεικονίζεται σχετικό διάγραμμα μηχανικού σε τέσσερα αντίτυπα, στο οποίο θα φαίνονται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο καθώς και η απόσταση από το κατάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 100 μ.
  Τίτλο κυριότητας του χώρου στάθμευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το κτίσμα είναι νόμιμο και ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εσωτερικών ανοικτών εξωστών (πατάρια), ως έχουν σήμερα, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για κέντρο διασκέδασης και είναι χώροι κυρίας χρήσης.
 • Τεχνικές εκθέσεις Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, εις διπλούν, συνοδευόμενες με τα αντίστοιχα δύο (2) σχεδιαγράμματα:
  • α) Ύδρευσης,
  • β) Αποχέτευσης,
  • γ) Πυροπροστασίας,
  • δ) Ηλεκτρικών,
  • ε) Εξαερισμού,
  • στ) Κλιματισμού και
  • ζ) Ηχομόνωσης, (η μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να είναι εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και συνοδευόμενη με Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας).
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού που έχει συντάξει την Ηλεκτρολογική μελέτη, ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού που έχει συντάξει τη μελέτη αερισμού, από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατάσταση αερισμού του κατ/τος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Τεχνικής και της Επιστήμης για τον πλήρη αερισμό του χώρου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599.86 του Μηχανολόγου Μηχανικού που έχει συντάξει τη Μελέτη κλιματισμού, από την οποία να προκύπτει ότι κατά την τοποθέτηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων, λήφθηκαν τα μέτρα πλήρους εξασφαλίσεως των θαμώνων και του προσωπικού από τα ρεύματα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του Διπλωματούχου Πολιτικού-Μηχανικού που έκανε τη μελέτη ηχομόνωσης, από την οποία να προκύπτει ότι η ηχομόνωση προσφέρει πλήρη ηχοαπομονωτική ικανότητα και ότι λήφθηκαν τα μέτρα πλήρους εξασφαλίσεως των περιοίκων από τους θορύβους ή άλλου είδους ενοχλήσεις, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), για το είδος καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί.
  Σημείωση: Εφόσον θα χρησιμοποιηθεί δεξαμενή υγραερίου 100 λίτρων και άνω, να ζητάτε πληροφορίες από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:o Αν είναι πολυκατοικία ή όχιo Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.o Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του κατ/τος.-(Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο).
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του κατ/τος, από την οποία να φαίνεται αν το κατ/μα θα λειτουργεί κατά την θερινή ή χειμερινή περίοδο ή κατά τη διάρκεια όλου του έτους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την 3η ΔΕΚΕ όταν το κέντρο διασκέδασης βρίσκεται σε Εθνική οδό και Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας όταν βρίσκεται σε Επαρχιακή οδό, εκτός σχεδίου οικισμού, εάν απαιτείται (κυκλοφοριακή σύνδεση). Στην αντίθετη περίπτωση, βεβαίωση των ανωτέρω Υπηρεσιών ότι δεν απαιτείται (κυκλοφοριακή σύνδεση).
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
 • Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν έχει καταδικασθεί γιά: «αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το κεφ. Θ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το κεφ. ΙΓ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως, σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα, εκβίασιν, απάτην αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας του Ποινικού Κώδικος ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ανδήποτε έγκλημα κατά των ηθών» (Π.Δ.180/79)
 • Για Εταιρεία:
  • Εταιρικό ή Καταστατικό της Εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της (ακριβές φωτοαντίγραφο). Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπός της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους Εταίρους της, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την τήρηση των Αστυνομικών Υγειονομικών διατάξεων.
  • Το Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση της σύστασης της Εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, θα προσκομίζονται εκτός από το Καταστατικό και
   • άδεια σύστασης εταιρείας από τη Νομαρχία,
   • διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. (Πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα).
  • Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. των μελών του Δ.Σ., ομοίως και για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, των μελών του Δ.Σ.
  • Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο), όλων των εταίρων ως ανωτέρω.
  • Ποινικό μητρώο, όλων των εταίρων ως ανωτέρω.
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας του ενδιαφερομένου και στις εταιρείες του εκπροσώπου. (Εκδίδεται από το Δημοτολόγιο).
 • Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες
 • Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος. Για την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος απαιτείται Υπηρεσιακό Σημείωμα από το γραφείο χορήγησης αδειών κατ/των, αφού κατατεθεί ο φάκελος και με την προϋπόθεση να είναι πλήρης. Το φωτοαντίγραφο της έναρξης προσκομίζεται στην συνέχεια στην υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση του φακέλου.
 • Δημοτική ενημερότητα από τα γραφεία του Δήμου
 • Αντί παραβόλου θα καταβληθεί στο Δήμο Ερέτριας το ποσό των 58,69 euro.
 • Φύλλο ελέγχου θορύβου από τη Δ/νση Υγιεινής
 • Άδεια από την ΑΕΠΙ
 • Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται η απόσταση αυτών από την είσοδο σχολείων, ναών, νοσοκομείων κ.λπ.
 • Παλαιά άδεια για ακύρωση (εφόσον λειτουργούσε κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον ίδιο χώρο).

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται μαζί με τα δικαιολογητικά να προσκομίζει και ένα φάκελο με φτερά.

Ειδικές Περιπτώσεις

 • Αν το κέντρο διασκέδασης ιδρύεται σε υπαίθριο χώρο, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.3 (ε) της Α1β/8577/83 Υ.Δ. και το άρθρο 6 παρ.1 εδ. α της Α5/3010/85 Υ.Δ., ότι απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, ιερό ναό, νοσοκομείο, σχολείο κ.λπ.
 • Αν το κέντρο διασκέδασης θα λειτουργήσει μέσα σε ξενοδοχείο ή κάμπινγκ, επικυρωμένο αντίγραφο του ΕΟΤ, για την έγκριση εγκατάστασης του κέντρου διασκέδασης στην επιχείρηση αυτή, (η άδεια χορηγείται στο όνομα του υπεύθυνου του ξενοδοχείου και ισχύει εφόσον ισχύει και η άδεια λειτουργίας του ξενοδοχείου.
 • Αν το κατ/μα θα λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Απαγορεύσεις

Οι περιπτώσεις, στις οποίες δεν χορηγείται άδεια είναι:

 • Στους αλλοδαπούς
 • Σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Σε όσους έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση ή τελούντος υπό Δικαστική απαγόρευση ή Δικαστική αντίληψη.
 • Σε κρινόμενους ως επικίνδυνους για την Δημόσια Τάξη και ασφάλεια κατά την αιτιολογημένη γνώμη της χορηγούσης την άδεια Αρχής.
 • Στους καταδικασθέντες τελεσιδίκως για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο με αρ. 14 δικαιολογητικό του κεφ. Α΄. Κοινά Δικαιολογητικά.
 • Στα κατ/τα που έχουν καλύψει παράνομα τους ελεύθερους χώρους, (πρασιές, αυλές κ.λπ.).

Άδεια λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου δηλούντος ότι περάτωσε τις εγκαταστάσεις του θεάτρου ή του κινηματογράφου και αιτείται την χορήγηση άδειας λειτουργίας αυτού.
 • Φωτ/φο θεωρημένο της άδειας εγκατάστασης.
 • Φωτ/φο θεωρημένο της άδειας οικοδομής των κτισμάτων του θεάτρου ή κινηματογράφου και βεβαίωση κυρίας χρήσης από την Πολεοδομία.
 • Τέσσερις (4) κατόψεις του χώρου, από Διπλωματούχο Μηχανικό, στις οποίες να απεικονίζονται η διαρρύθμιση των θέσεων, τα παράθυρα, το πλάτος των διαδρόμων, των εξόδων, των κλιμάκων κ.λπ., και το εμβαδόν όλων των χώρων.
 • Φωτ/φο θεωρημένο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Φωτ/φο θεωρημένο Βιβλιαρίου Υγείας από τη Δ/νση Υγιεινής.
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 • Τέσσερις (4) φωτογραφίες πρόσφατες.
 • Δημοτική ενημερότητα
 • Αντί παραβόλου θα καταβληθεί στο Δήμο Ερέτριας το ποσό των 58,69 euro.
 • Φωτ/φο βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. για έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του υπευθύνου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του στην οποία να δηλώνει το όνομα και τον αριθμό μητρώου ή αδείας, του υπευθύνου αδειούχου ηλεκτρολόγου για την λειτουργία του κινηματογράφου. Επίσης να δηλώνεται και ο υπεύθυνος χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.
 • Άδεια χειριστού μηχανημάτων (ακριβές φωτ/φο).
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας.
 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.

Άδεια Λειτουργίας Στεγνοκαθαριστηρίου

 • Αίτηση ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας (εκτός των στοιχείων ταυτότητας θα πρέπει ακόμα να αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. που ανήκει το κατάστημα, το τηλέφωνο και η Δ/νση κατοικίας του αιτούντος και προκειμένου για εταιρεία πλήρη στοιχεία όλων των εταίρων).
 • Για την κυριότητα του ακινήτου: Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία.
 • Οικοδομική άδεια φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από την πολεοδομία του Δήμου Ερέτριας.
 • Βεβαίωση κύριας χρήσεως από την πολεοδομία του Δήμου Ερέτριας.
 • Σχεδιάγραμμα κάτοψης και καθέτου τομής σε τρία (3) αντίτυπα υπό κλίμακα 1:50 τα οποία συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό ή αρχιτέκτονα.
 • Διπλότυπο είσπραξης 150€ από το ταμείο του Δήμου.
 • Ανταποδοτικό τέλος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής.
 • Δήλωση του Ν 105 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή έλλειψη αυτού, του ιδιοκτήτη του καταστήματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Βεβαίωση πυρασφάλειας.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 • Εναρξη επιτηδεύματος στην Εφορία.
 • Βιβλιάριο υγείας.
 • Ταυτότητα και βιβλιάριο υγείας επικυρωμένα
 • Πράξη διορισμού υγειονομικού υπευθύνου.
 • (2) φωτογραφίες μικρές.

Αδεια Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής (πισίνας)

 • 1. Αίτηση ενδιαφερομένου(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως :
  • ο υπεύθυνος για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής ,
  • ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών και
  • ο υπεύθυνος καθαρισμού της δεξαμενής. (άρθρα 20,21 και 27 της Γ1/443/73(ΦΕΚ 878) Υγ.Δ/ξη όπως τροποποιήθηκε με την Γ41150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια) .
 • 2. Τεχνικά στοιχεία κολυμβητικής δεξαμενής
  • Τεχνική Έκθεση (θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία)
   • προέλευση του νερού,της ποιότητας του και της ενδεχόμενης προεπεξεργασίας του
   • χαρακτηρισμού της δεξαμενής (λ.χ. υπαίθρια ,εσωτερικού χώρου,μικρή,μεσαία,με ανακυκλοφορία,κτλ)
   • μέγιστου αριθμού λουομένων
   • εργαστηριακού ελέγχου και τήρησης στοιχείων ποιότητας νερού
   • λειτουργίας και συντήρησης της δεξαμενής και ειδικότερα σ’ ότι αφορά το προσωπικό,τον υπεύθυνο λειτουργίας,την καθαριότητα της δεξαμενής,τα μέτρα ασφαλείας και την τήρηση λεπτομερών στοιχείων λειτουργίας
   • υλικών κατασκευής,μηχανολογικού εξοπλισμού
   • συστημάτων φωτισμού,αερισμού,θέρμανσης-συστήματος ανακυκλοφορίας (αντλίες τριχοπαγίδες,θερμαντήρας νερού,αναρροφητικός καθαριστήρας,σύστημα σωληνώσεων,φίλτρα,μέσο απολύμανσης,άλλες ουσίες)
   • συστήματος απολύμανσης-μέσων διάσωσης
   • τεχνική περιγραφή διάθεσης λυμάτων και βοηθητικών εγκαταστάσεων (αποχωρητήρια,καταιονητήρες κ.τ.λ) και διάθεσης των υγρών αποβλήτων της κολυμβητικής δεξαμενής.
  • Υπολογισμοί.Θα προσδιορίζονται
   • η χωρητικότητα της δεξαμενής
   • ο αριθμός των αποδυτηρίων, αποχωρητηρίων ,καταιονητήρων για κάθε φύλλο
   • ο αριθμός και η δυναμικότητα των αντλιών και φίλτρων
   • το μέγεθος στομίου και-ο χρόνος εκκένωσης.

   Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη επιφάνεια της δεξαμενής προσδιορίζεται με βάση το μέγιστο αριθμό λουομένων που βρίσκονται κάθε στιγμή μέσα στο περιφραγμένο χώρο της (άρθρα 5 & 9 της Γ1/443/73(ΦΕΚ 878) Υγ.Δ/ξη όπως τροποποιήθηκε με την Γ41150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια).

  • γ) σχεδιαγράμματα
 • Ι. αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα
  • α)
   • αντίγραφο της οικοδομικής άδειας (επικυρωμένο) κατασκευής της πισίνας
   • κάτοψη και τομή της πισίνας εις τριπλούν με διευκρινίσεις κατασκευαστικές (υλικά κατασκευής, πάχος τοιχίων, είδος σκυροδέματος και οπλισμός, μόνωση και γενική διάταξη αυτών, σχέδιο και λοιπά στοιχεία, εμβαδόν πισίνας, όγκος πισίνας, μέγιστο φορτίο δεξαμενών, να αποτυπώνονται οι προβολείς και τα κουτιά διακλάδωσης, τα στήμερ (υπερχείλιση), τα στόμια προσαγωγής, το στόμιο σκούπας, περιφερειακοί διάδρομοι, τυχόν εξώστες θεατών, αποδυτήρια, καταιονητήρες, αποχωρητήρια, νιπτήρες, βρύσες, φωτισμός, αερισμός και θέρμανση χώρων και νερού.
   • γραμμή ασφαλείας διαχωρισμού αβαθών νερών (βάθος 0.90μ),σήμανση βάθους 1.50μ και μέγιστου βάθους
   • κλίσεις πυθμένα αβαθούς και βαθέως τμήματος
   • στόμια εισροής και εκροής
   • σύστημα υπερχείλισης (αύλακες ή στόμια)
   • βαθμίδες-κλίμακες
   • περιφερειακοί διάδρομοι πλάτους τουλάχιστον 1.50μ και σε σχέση με την περίφραξη
   • ποδολουτήρες
   • θέσεις κατάδυσης
   • στόμιο εκκένωσης
   • ανεπίστροφες δικλείδες προστασίας δικτύου ύδρευσης
  • β) τα αποδυτήρια, αποχωρητήρια, καταιονητήρες χωριστά για κάθε φύλλο,καθώς και τα συστήματα αποχέτευσης τους
  • γ) η διάταξη των χώρων σε σχέση με την κολυμβητική δεξαμενή και να σημειώνονται με ευκρίνεια (διακριτό χρώμα)τα όρια του περιφραγμένου χώρου, σύμφωνα με τά άρθρα 3&5 της Γ1/443/73(ΦΕΚ 878) Υγ.Δ/ξη όπως τροποποιήθηκε με την Γ41150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια.

Υπενθυμίζεται ,σύμφωνα με το άρθρο 9 της Γ1/443/73(ΦΕΚ 878) Υγ.Δ/ξη όπως τροποποιήθηκε με την Γ41150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια ότι

 • α) την δεξαμενή πρέπει να την περιβάλλει κανονική περίφραξη εξωτερικώς των περιφερειακών διαδρόμων σε επαφή ή πλησίον αυτών και
 • β) χώροι καλυμμένοι με άμμο ή πράσινο για χρήση των λουομένων εσωτερικώς της περίφραξης δεν επιτρέπονται, για λόγους αποφυγής ρύπανσης της δεξαμενής
 • ΙΙ. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια
  Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της δεξαμενής, αντλίες, φίλτρα, τριχοπαγίδες, συσκευές απολύμανσης, αναρροφητικός καθαριστήρας, σωληνώσεις εισαγωγής-εξαγωγής, εκκένωσης, ανακυκλοφορίας, δοσιμετρικές αντλίες, δεξαμενές χημικών κ.ά. ουσιών, επιστόμια, στόμια δειγματοληψίας, μετρητές παροχής, πίεσης, θερμοκρασίας, φωτιστικά, αεριστήρες, θερμαντήρες, φρεάτια αποχέτευσης και αντλίες ακαθάρτων, συστήματα αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας και οι χώροι εγκατάστασής τους.

Έγκριση μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων και ΕΠΟ σύμφωνα με την Ε1β/221/65 Υ.Δ/ξη και ΚΥΑ 69269/90 Παρατηρήσεις 

 • Τα σχεδιαγράμματα και τεχνικά στοιχεία πρέπει να είναι θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα παρέχονται αποδείξεις με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων ή Δηλώσεων, αναφορικά με την νομιμότητα και την καταλληλότητα της πηγής υδροληψίας (λ.χ. άδεια χρήσης νερού ΠΔ256/89 ΦΕΚ121Α ή/και άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ΚΥΑ Φ16/5813/89 ΦΕΚ 383Β και με αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων), με το μόνιμο της κατασκευής, την πληρότητα του συστήματος αερισμού, φωτισμού, των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και όποιου άλλου στοιχείου απαιτεί η Γ1/443/73(ΦΕΚ 878) Υγ.Δ/ξη όπως τροποποιήθηκε με την Γ41150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια, (λ.χ. δυναμικότητα μέσου διύλισης, αντλιών, κ.τ.λ.).
 • Με το άρθρο 12 της Γ1/443/73(ΦΕΚ 878) Υγ.Δ/ξη όπως τροποποιήθηκε με την Γ41150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια, προβλέπεται για κάθε δεξαμενή επαρκής αριθμός ιδιαιτέρων αποχωρητηρίων, ουρητηρίων, καταιονητήρων και νιπτήρων για κάθε φύλλο και ο ελάχιστος αριθμός τους προσδιορίζεται με βάση τον μέγιστο αριθμό λουομένων που μπορεί να εξυπηρετήσει η δεξαμενή. Η κατασκευή των βοηθητικών εγκαταστάσεων θα έχει την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την παραπάνω υγειονομική διάταξη.
 • Η ποιότητα νερού των δεξαμενών θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 της Γ1/443/73(ΦΕΚ 878) Υγ.Δ/ξη όπως τροποποιήθηκε με την Γ41150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια.
 • Η διάθεση υγρών αποβλήτων των δεξαμενών μετά την χρήση τους στο περιβάλλον τυγχάνουν της εφαρμογής των ισχυουσών υγειονομικών κτλ διατάξεων Ε1β/221/65 Υ.Δ/ξη και ΚΥΑ 69269/90.Τα λύματα των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και οι μικρές ποσότητες των υγρών αποβλήτων, που προκύπτουν από το σύστημα διύλισης (καθαρισμός φίλτρων) θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την Ε1β/221/65 Υ.Δ/ξη και ΚΥΑ 69269/90.Η σύνδεση αποβλήτων οιανδήποτε προέλευσης στο δίκτυο όμβριων δεν επιτρέπεται.
 • Η ανακυκλοφορία και ο καθαρισμός του νερού θα είναι σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 15 και με το άρθρο 16 παρ.1 της Γ1/443/73(ΦΕΚ 878) Υγ.Δ/ξη όπως τροποποιήθηκε με την Γ41150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια.
 • Η απολύμανση απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών ως ρητάεπιβάλλεται από το άρθρο 18 της Γ1/443/73(ΦΕΚ 878) Υγ.Δ/ξη όπως τροποποιήθηκε με την Γ41150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια.
 • Οι υπόχρεοι πρέπει να εκτελούν τις απαιτούμενες εργαστηριακές αναλύσεις, στις συχνότητες που προδιαγράφονται στο άρθρο 15 της Γ1/443/73(ΦΕΚ 878) Υγ.Δ/ξη όπως τροποποιήθηκε με την Γ41150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια, σε δημόσια εργαστήρια ή και σε εξουσιοδοτημένα από τις υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομίων ή και σε ιδιωτικά που έχουν τύχει ειδικής άδειας για την διενέργεια τέτοιων εξετάσεων.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

– Γ1/443/73(ΦΕΚ 878) Υγ.Δ/ξη όπως τροποποιήθηκε με την Γ41150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια,περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενων.
– Οι Β2/ΟΙΚ.2713/12-8-98,Υ2/1800/9-6-97,Υ2οικ.ΓΠ15127/9-10-01,Υ2οικ.1197/26-4-95,Υ22256/21-6-01 και Υ2/20394/17-5-02 εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας
– Η Γ1/5427/ΕΓΚ 258/25-5-73 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας
– Η Ε1β/221/65 Υγ.Διάταξη και η ΚΥΑ 69269/90
– Οι Υ2/Γποικ.1116/21-12-01 και Υ2/οικ.4052/8-11-00 εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας
– Οι νόμοι 1650/86(ΦΕΚ 160Α) και 1739/87 (ΦΕΚ201Α)

Είναι δυνατόν να ακολουθηθεί η διαδικασία του προελέγχου στο πνεύμα του άρθρου 9 της Α1β/8577/83 Υ.Δ/ξης με σκοπό την εξυπηρέτηση του ενδιαφερομένου με την παροχή πληροφοριών και οδηγιών για την άρτια εφαρμογή των Υγ.Διατάξεων, χωρίς όμως αυτό να δεσμεύει την υπηρεσία υγιεινής κατά τον τελικό υγειονομικό έλεγχο.


Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου

 • Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, στην οποία θα αναγράφεται και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται σύμφωνα με το υπόμνημα του μηχανικού που θα αναγράφεται πάνω στις κατόψεις.
 • Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
 • Οικοδομική άδεια. Φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
 • Βεβαίωση κυρίας χρήσης, από την Πολεοδομία του Δήμου, ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παταριών είναι νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Κατόψεις 5 των χώρων και 2 τοπογραφικά. Θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό, ή υπομηχανικό, ή εργοδηγό, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ’αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών καπνίζοντες – μη καπνίζοντες κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδόν του κατ/τος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών, ο οποίος θα καθορίζει χώρο 50% της αίθουσας για τους μη καπνίζοντες.) Οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν ειδικό μηχάνημα εξαερισμού εγκατάσταση συνεχούς και πλήρους ανανέωσης αέρος.
 • Επίσης, να απεικονίζεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού παιχνιδιών. Ο χώρος που οφείλει να διαθέτει ο παιδότοπος είναι μια αίθουσα ψυχαγωγίας για παιδιά, με καλό φωτισμό και αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και αερισμού δια μέσου φωταγωγών και εμβαδόν ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών (2 τ.μ. ανά παιδί), και το είδος των παιχνιδιών. Η αίθουσα θα πρέπει να έχει ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο στο χώρο των παιχνιδιών. Η αίθουσα ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο. Οι παιδότοποι που προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους για τους επιβλέποντες και να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό οροθετημένοι από τους χώρους που προορίζονται για μεγαλύτερα παιδιά.
  α)Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το εμβαδόν αυτών, θεωρημένα από την Πολεοδομία.
  β)Εφόσον ο εξωτερικός χώρος ανήκει στο Δήμο Ερέτριας και επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτού, θα υποβάλλετε σχετική αίτηση στο Αρμόδιο Τμήμα και θα ενημερώνετε το Γραφείο Αδειών κατ/των. Όταν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή και εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας επιτρέπεται η χρήση του, ή εν ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο συναινεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο αυτό. (Γενικά η χρήση του κοινοχρήστου χώρου από το κατ/μα να είναι επιτρεπόμενη).
 • 6. Βεβαίωση ελέγχου ή και έκθεση επιθεώρησης για την συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας από το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ Α.Ε. παιχνιδιών – παιδότοπων. (τηλ. ΕΛΟΤ 210 2120 402)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:
  α)Αν είναι πολυκατοικία ή όχι
  β)Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.
  γ)Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του κατ/τος.
  δ)(Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο).
 • Υπεύθυνη δήλωση, αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου αδείας του,και στην οποία θα αναφέρει: ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος, εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/66
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας)
 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) για το είδος καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
 • Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου, από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν έχει καταδικασθεί για: «αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το κεφ. Θ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το κεφ. ΙΓ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως, σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα, εκβίασιν, απάτην αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας του Ποινικού Κώδικος ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι’ανδήποτε έγκλημα κατά των ηθών» (Π.Δ.180/79).
 • Σημείωση: Το απόσπασμα αναζητείται από το Αυτοτελές τμήμα ποινικού μητρώου αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία μας, μετά την κατάθεση της αίτησης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για: α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά και β) την πρόσληψη του προσωπικού που απαιτείται. (1 άτομο ανά 25 παιδιά).
 • Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες.
 • Παράβολο 58,69 euro το οποίο θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. (Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.12172/22-3-2002 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος).
 • Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος. Φωτοαντίγραφο της έναρξης προσκομίζεται στην συνέχεια στην υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση του φακέλου.
 • Δημοτική ενημερότητα από τα γραφεία του Δήμου Ερέτριας με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ.
 • Για Εταιρεία:
  α) Εταιρικό ή Καταστατικό της Εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της (ακριβές φωτοαντίγραφο).
  β) Το Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση της σύστασης της Εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, θα προσκομίζονται εκτός από το Καταστατικό και 1) άδεια σύστασης εταιρείας από τη Νομαρχία Ρεθύμνου, 2) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. (Πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα).
  γ) Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. των μελών του Δ.Σ., ομοίως και για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, των μελών του Δ.Σ.
  δ) Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο), όλων των εταίρων ως ανωτέρω.
  ε) Ποινικό μητρώο, όλων των εταίρων ως ανωτέρω.
 • Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπός της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους Εταίρους της, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την τήρηση των Αστυνομικών Υγειονομικών διατάξεων.
 • Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: Βεβαίωση της αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον Εθνικό δίκτυο (3η ΔΕΚΕ), ως και το Επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών (άρθρα 24 και 32 Β.Δ. 465/70).
 • Αν το κατ/μα πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
 • Για αλλοδαπούς:
  Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς: απαιτούνται θεωρημένα αντίγραφα άδειας παραμονής και άδειας ασκήσεως του συγκεκριμένου επαγγέλματος για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της ΕΟΚ
  Όταν πρόκειται για έλληνες ομογενείς, απαιτείται φωτ/φο διαβατηρίου.
  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, (όπως δικ. 12)

Σημείωση: Οι παιδότοποι πρέπει να διαθέτουν ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες με πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα μέτρα προφύλαξης. Οι πινακίδες πρέπει να αναφέρουν: (α) Τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία του ή των υπευθύνων για τον παιδότοπο. (β) Τη θέση και τον αριθμό τηλεφώνου της υπεύθυνης τεχνικής υπηρεσίας. (γ) Τον αριθμό Πρώτων Βοηθειών.

Για τα κατ/τα που θα κάνουν χρήση μουσικών οργάνων οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν από την Υπηρεσία μας το έντυπο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.1491/84 και της υπ’ αρ. 95718/3/31-1-86 (ΦΕΚ 24, τ.Β΄) Απόφασης των Υπ. Εσωτ., Δημ. Τάξης και Εμπορίου, οι επιγραφές των κατ/των γράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετα η αντιγραφή δίπλα ή κάτω από την Ελληνική επιγραφή, ξενόγλωσσης μετάφρασης με εμφανώς μικρότερα στοιχεία.

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται μαζί με τα δικαιολογητικά να προσκομίζει και ένα φάκελο με φτερά.


Άδεια Άσκησης Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου

 • Αίτηση.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 • Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής έναρξης – άσκησης επαγγέλματος.
 • Βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου φόρου.
 • Δύο φωτογραφίες.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας ικανότητας οδηγού.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

Άδεια Λειτουργίας Γυμναστηρίου

 • Αίτηση ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας (εκτός των στοιχείων ταυτότητας θα πρέπει ακόμα να αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. που ανήκει το κατάστημα, το τηλέφωνο και η Δ/νση κατοικίας του αιτούντος και προκειμένου για εταιρεία πλήρη στοιχεία όλων των εταίρων).
 • Εγγραφο για την κυριότητα του ακινήτου: Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία.
 • Οικοδομική άδεια φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από την πολεοδομία του Δήμου Ερέτριας.
 • Βεβαίωση κύριας χρήσεως από την πολεοδομία του Δήμου Ερέτριας.
 • Σχεδιάγραμμα κάτοψης και καθέτου τομής σε τρία (3) αντίτυπα υπό κλίμακα 1:50 τα οποία συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό ή αρχιτέκτονα.
 • Διπλότυπο είσπραξης150€ από το ταμείο του Δήμου.
 • Ανταποδοτικό τέλος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής.
 • Δήλωση του Ν 105 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή έλλειψη αυτού, του ιδιοκτήτη του καταστήματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Βεβαίωση πυρασφάλειας.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 • Εναρξη επιτηδεύματος στην Εφορία.
 • Βιβλιάριο υγείας.
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας (θεωρημένο).
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (θεωρημένο).
 • Πράξη διορισμού υγειονομικού υπευθύνου.
 • (2) φωτογραφίες μικρές.

 


Άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία) από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους, με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
 • Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή άδεια σκοπιμότητος, αναλόγως του χώρου εγκατάστασης του αυτόματου πωλητή (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Τρία (3) σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης του χώρου εγκατάστασης του αυτόματου πωλητή. Κλίμακα 1:50
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο)
 • Α) Εάν το μηχάνημα είναι εισαγόμενο: Πιστοποιητικό εισαγωγής του αυτόματου μηχανήματος, μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών,
  Β) Εάν το μηχάνημα είναι εγχώριο: Πιστοποιητικό καταλληλότητας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας
 • Το προβλεπόμενο από την 61167/2007 ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2438/28-12-07 διπλότυπο του Δήμου, αξίας 185 €

Άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση
 • Απόφαση της Νομαρχίας
 • Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ

Οι αιτήσεις κατατίθενται από 1/1 έως 31/1 κάθε έτους.

Σε περίπτερα που το εμβαδόν του κουβουκλίου είναι έως 1,95m2 και βρίσκονται σε πεζοδρόμιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων, παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος μέχρι 1,80m2 περιφερειακά του κουβουκλίου για τοποθέτηση ρολών ασφαλείας.

Επίσης παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση ενός ψυγείου παγωτών και ενός για αναψυκτικά, όπως προβλέπεται από την ετήσια κανονιστική Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξετάζονται από την υπηρεσία σύμφωνα με την τελευταία έκθεση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και εφόσον το συγκεκριμένο σημείο είναι στις προδιαγραφές και καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο εκδίδεται η άδεια.

Print Friendly, PDF & Email