Κυριακή 09 Μάιου 2021

Category Archives: Ανακοινώσεις 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ENIAIA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019 & 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #282.147,58€# (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

espd-request-v2._pdf_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13093 20191230 (ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)_signed ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΥΣΙΜΑ_signed ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ 16_2019_2020_ΤΕΛΙΚΟsigned ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13095 20191230 _signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ 2019-181435 27-12-2019 (13094-2019)._pdf_signed ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α – ΚΑΥΣΙΜΑ...
Read more

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – Ά ΦΑΣΗ», εκτιμώμενης αξίας #115.111,60€# (πλέον Φ.Π.Α. 24 % )

01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 02 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 03 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 04 ΕΤΕΠ 05 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 06 ΕΣΥ 07 ΣΑΥ 08 ΦΑΥ 09 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 11 ΤΕΥΔ 12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14 ΑΟΕ 162_2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΔ...
Read more

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ)», εκτιμώμενης αξίας #1.137.000,00€# (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% )

01 ΤΕΧΝ ΕΚΘΕΣΗ 2018_signed 02 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2018_signed 03 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ_signed 04 ΕΤΕΠ_signed 05 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed 06 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___171219_signed 07 ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed 08 ΓΣΥ 2018_signed 09 ΕΣΥ_signed 10 ΣΑΥ-ΦΑΥ_signed 11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_signed_ ΜΕ ΑΔΑΜ 12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed_ ΜΕ ΑΔΑΜ 13 ΤΕΥΔ_signed...
Read more